REE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.

date
26/02/2021 17:40

REE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.

Platinum Victory Pte. Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210226_20210226 - REE - tb gd TCCLQ Platinum Victory.pdf

HOSE