VND: Thông báo thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

date
26/02/2021 17:33

VND: Thông báo thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210226_20210226 - VND - CBTT vv to chuc hop ĐHĐCĐ thuong nien 2021.pdf

HOSE