LTG: Huỳnh Thanh Tuyết - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 6,000 CP

date
08/04/2021 11:42

LTG: Huỳnh Thanh Tuyết - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 6,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thanh Tuyết
- Mã chứng khoán: LTG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,012 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Văn Thòn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,119,073 CP (tỷ lệ 2.63%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/04/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/04/2021.

HNX