MIC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Tuấn Điệp

date
08/04/2021 11:44

MIC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Tuấn Điệp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Tuấn Điệp
- Mã chứng khoán: MIC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 342,855 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 342,855 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.22%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 05/04/2021.

HNX