SNC: Trần Thiện - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

date
08/04/2021 11:44

SNC: Trần Thiện - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thiện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 170,000 CP (tỷ lệ 3.4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 170,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 170,000 CP (tỷ lệ 3.4%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: N/A
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/04/2021.

HNX