THU: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Xuân Biên

date
08/04/2021 11:43

THU: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Xuân Biên

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Biên
- Mã chứng khoán: THU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 113,900 CP (tỷ lệ 3.45%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 59,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 173,300 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.26%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 01/04/2021.

HNX