TR1: Đỗ Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500,000 CP

date
08/04/2021 11:38

TR1: Đỗ Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TR1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 314,168 CP (tỷ lệ 6.84%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/04/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/05/2021.

HNX