TR1: Nguyễn Quốc Văn - Thành viên BKS - đăng ký bán 126,167 CP

date
08/04/2021 11:40

TR1: Nguyễn Quốc Văn - Thành viên BKS - đăng ký bán 126,167 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Văn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: TR1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 140,610 CP (tỷ lệ 3.06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 126,167 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/04/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/05/2021.

HNX