HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (15/09/2021)

date
14/09/2021 20:47

HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (15/09/2021)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210914_15092021 ho.pdf

HOSE