HOSE | HNX | UPCoM 

Chỉ số chứng khoán HoSE

Chỉ số VN-Index: 826.84 -2.09 (-0.25%)
Chọn ngày  : 
kết quả giao dịch HOSE
  Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận Tổng Vốn hóa
Khối lượng (+/- %) Giá trị (+/- %) Khối lượng (+/- %) Giá trị (+/- %) Khối lượng Giá trị
Toàn thị trường 175,594,060 89.42% 3,906,770 82% 20,776,259 10.58% 857,592 18% 196,370,319 4,764,362
cổ phiếu 175,594,060 89.42% 3,906,770 82% 20,776,259 10.58% 857,592 18% 196,370,319 4,764,362 2,024,046,790
Trái phiếu 0% 0%

  Đặt mua (+/- %) Đặt bán (+/- %) Chênh lệch mua - bán
Số lệnh 54,018 -23.4% 46,641 -26.03% 7,377
Khối lượng 193,762,300 -37.06% 186,573,670 -31.48% 7,188,630
(+/-)% : Chênh lệch so với phiên trước
Giao dịch khớp lệnh
Giao dịch thỏa thuận
STT Mã CK KLCP
Niêm yết
Giá tham
chiếu
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Thay đổi Tổng
lệnh đặt
Tổng KL
đặt
GD Khớp lệnh Vốn hóa TT
Giá KL (*)Giá KL Giá KL Mua Bán Mua Bán KL GT
1 AAA
59,249,988 34,650 34,650 20,350 34,456 1,707,370 34,000 62,950 -650 759 587 1,964,240 1,800,670 1,790,670 61,675 1,764,600
2 AAM
12,635,840 9,810 0 0 0 20 10,400 10 590 8 12 330 590 30 0 103,331
3 ABT
14,107,207 33,500 0 0 33,077 1,300 33,500 10 0 12 40 2,380 2,670 1,310 43 385,156
4 ACC
10,000,000 24,700 0 0 20,000 100 24,700 50 0 7 9 1,680 1,280 150 4 247,000
5 ACL
22,799,675 8,700 0 0 8,500 2,000 8,700 20 0 7 10 2,750 4,290 2,020 18 160,077
6 ADS
16,873,481 19,100 19,000 3,890 19,141 50,310 19,250 1,480 150 62 102 56,410 65,040 55,680 1,066 324,815
7 AGF
28,109,743 8,700 0 0 10,000 100 8,700 0 0 5 11 1,620 500 100 1 244,556
8 AGM
18,200,000 9,070 9,070 10 0 20 9,070 10 0 20 10 1,510 5,000 40 0 165,074
9 AGR
212,000,000 5,560 5,550 60 5,479 632,620 5,440 63,500 -120 306 172 814,850 714,160 696,180 3,812 1,148,928
10 AMD
64,878,394 10,500 10,500 14,130 9,904 5,336,780 10,000 149,870 -500 926 589 5,649,250 5,522,350 5,500,780 54,504 480,000
11 ANV
125,044,625 10,300 9,900 32,800 10,022 311,800 9,810 37,030 -490 284 267 411,540 394,900 381,630 3,813 1,222,816
12 APC
12,020,400 51,700 55,300 45,590 54,775 118,960 55,000 2,020 3,300 187 202 169,340 173,350 166,570 9,148 661,122
13 APG
13,528,900 5,260 5,260 4,300 5,257 207,330 5,280 800 20 40 119 227,430 246,220 212,430 1,117 71,433
14 ASM
219,939,867 10,750 10,750 63,000 10,728 2,905,480 10,750 46,020 0 145 335 3,491,300 3,164,500 3,014,500 32,341 2,600,789
15 ASP
37,339,929 6,500 0 0 6,508 29,500 6,560 430 60 25 34 35,600 41,410 29,930 194 244,947
16 ATG
15,220,000 3,710 3,710 500 3,642 62,600 3,680 9,830 -30 79 60 88,360 77,940 72,930 266 56,010
17 BBC
15,420,782 111,000 103,400 130 200,000 10 111,000 0 0 14 18 1,170 170 140 15 1,711,707
18 BCE
30,000,000 5,760 5,780 80 5,682 4,400 5,680 0 -80 12 22 11,400 7,800 4,480 25 170,400
19 BCG
108,005,760 6,620 6,700 3,000 6,544 210,280 6,600 122,920 -20 115 101 350,400 346,400 336,200 2,208 693,040
20 BCI
86,720,144 30,450 0 0 30,501 11,180 30,500 0 50 18 9 19,300 16,880 11,180 341 2,644,972
21 BFC
57,167,993 39,000 38,800 5,000 39,024 82,950 38,800 1,000 -200 119 108 107,090 93,050 88,950 3,470 2,218,118
22 BHN
231,800,000 114,000 114,000 390 113,251 7,320 113,900 10 -100 76 89 9,010 12,260 7,720 874 26,402,020
23 BIC
117,276,895 32,200 0 0 32,738 8,400 33,000 2,100 800 20 46 12,400 11,980 10,500 344 2,515,589
24 BID
3,418,715,334 21,250 21,100 8,320 21,349 2,645,710 21,400 141,060 150 695 863 2,833,080 3,096,810 2,795,090 59,677 65,950,397
25 BMC
12,392,630 18,100 0 0 17,254 38,310 17,600 5,420 -500 60 34 46,500 58,190 43,730 757 218,110
26 BMI
91,354,037 28,450 0 0 27,991 4,430 28,000 1,000 -450 27 21 5,650 21,250 5,430 152 2,557,940
27 BMP
81,860,938 79,000 79,100 15,940 78,785 482,870 78,600 11,380 -400 357 380 513,820 528,340 510,190 40,199 6,434,295
28 BRC
12,374,997 11,200 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1,000 2,750 0 0 138,600
29 BSI
92,988,492 14,600 14,150 1,100 14,387 7,020 14,650 10 50 49 72 14,260 12,580 8,130 117 1,362,290
30 BTP
60,485,600 10,700 0 0 10,687 3,930 10,500 4,000 -200 22 9 16,710 12,810 7,930 84 635,099
31 BTT
12,878,703 35,550 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1,010 550 0 0 457,839
32 BVH
680,471,434 56,100 56,100 260 55,289 359,130 55,000 29,350 -1,100 257 205 394,740 408,910 388,740 21,485 37,425,929
33 BWE
150,000,000 26,600 26,650 200 26,643 154,710 26,300 30,000 -300 142 109 243,780 221,870 184,910 4,916 3,945,000
34 C32
13,663,992 34,700 34,700 4,700 34,964 461,050 35,000 18,790 300 268 344 507,180 501,560 484,540 16,941 470,400
35 C47
17,020,130 18,600 0 0 18,364 37,520 18,000 1,820 -600 70 65 47,750 42,670 39,340 722 244,080
36 CAV
57,600,000 54,000 54,000 40 53,640 20,190 53,900 2,220 -100 60 42 54,970 44,420 22,450 1,205 3,104,640
37 CCI
17,743,865 15,100 0 0 0 0 0 0 0 1 2 320 550 0 0 298,886
38 CCL
35,499,885 4,030 4,030 3,610 3,814 2,104,940 3,750 346,080 -280 507 300 2,454,630 4,372,480 2,454,630 9,341 98,438
39 CDC
15,706,406 16,400 0 0 16,863 5,100 17,100 0 700 46 16 31,100 44,060 5,100 86 268,580
40 CDO
31,504,975 3,400 3,380 2,000 3,359 177,460 3,340 20,210 -60 154 85 219,330 217,680 199,670 671 110,220
41 CEE
41,500,000 23,600 0 0 23,502 6,340 23,550 3,000 -50 24 60 18,190 20,980 9,340 220 977,325
42 CHP
125,999,511 26,950 27,000 1,000 26,844 28,870 26,900 0 -50 68 45 57,610 52,670 29,870 802 3,389,387
43 CIG
31,539,947 2,350 2,490 10 0 30 2,240 10 -110 11 18 390 3,460 50 0 30,105
44 CII
279,806,415 34,000 34,000 20,040 33,791 198,660 33,400 113,080 -600 166 156 372,850 350,380 331,780 11,171 6,522,716
45 CLC
13,103,830 73,900 73,900 10 73,256 860 73,800 10 -100 7 18 950 4,520 880 65 967,063
46 CLG
21,150,000 5,930 5,560 4,780 5,085 590 5,920 10 -10 38 27 17,490 10,990 5,380 30 125,208
47 CLL
34,000,000 26,600 0 0 25,000 160 26,600 0 0 5 11 3,520 1,060 160 4 702,240
48 CLW
13,000,000 19,000 0 0 20,000 100 19,000 0 0 5 12 10,120 420 100 2 247,000
49 CMG
67,341,953 18,200 18,200 500 18,079 68,810 17,950 2,790 -250 84 58 85,410 80,510 72,100 1,304 1,189,056
50 CMT
8,000,000 11,400 0 0 11,290 620 11,200 10 -200 5 14 640 3,520 630 7 81,574
51 CMV
12,103,912 22,100 0 0 22,069 2,900 22,000 0 -100 4 5 2,900 4,700 2,900 64 266,286
52 CMX
13,221,234 4,550 0 0 4,551 8,570 4,570 1,000 20 8 16 51,620 13,170 9,570 43 60,421
53 CNG
27,000,000 29,000 29,000 1,500 27,907 2,150 28,300 120 -700 20 24 8,270 24,740 3,770 108 764,091
54 COM
14,120,628 49,350 0 0 51,515 330 52,800 0 3,450 14 3 2,770 330 330 17 745,569
55 CSM
103,626,467 14,550 14,500 700 14,224 291,540 14,100 12,000 -450 258 164 353,530 329,110 304,240 4,326 1,461,168
56 CSV
44,200,000 36,850 0 0 36,849 14,410 36,950 560 100 56 43 21,970 18,970 14,970 552 1,633,190
57 CTD
77,050,000 213,000 213,000 200 214,395 87,390 214,000 5,700 1,000 217 264 95,460 96,110 93,290 19,999 12,521,172
58 CTF
18,000,000 27,000 27,200 510 27,171 10,710 26,800 0 -200 20 15 13,080 13,900 11,220 305 482,400
59 CTG
3,723,404,556 19,500 19,450 6,330 19,520 1,428,460 19,450 101,550 -50 427 576 1,682,340 1,690,000 1,536,340 29,982 72,420,219
60 CTI
62,999,997 27,150 0 0 27,277 280,420 27,150 200 0 553 124 303,010 326,100 280,620 7,655 895,950
61 CTS
97,652,936 11,150 11,200 2,200 11,059 289,350 11,000 24,010 -150 156 148 598,140 338,030 315,560 3,489 1,074,202
62 CVT
28,223,903 51,000 51,200 10,350 50,783 379,710 50,300 70,770 -700 465 335 491,230 521,130 460,830 23,373 1,419,662
63 D2D
10,700,000 53,500 0 0 52,480 12,500 53,100 0 -400 36 39 19,470 14,210 12,500 656 565,780
64 DAG
41,884,489 10,950 10,900 6,200 10,751 261,080 10,650 22,450 -300 215 227 298,870 356,370 289,730 3,114 434,195
65 DAH
34,200,000 5,550 5,700 119,920 5,754 344,470 5,700 3,150 150 199 218 469,450 486,750 467,540 2,684 194,940
66 DAT
38,100,000 21,000 0 0 0 20 19,550 0 -1,450 4 3 20 30 20 0 744,855
67 DCL
56,332,824 22,850 22,900 40 22,841 41,810 22,600 1,100 -250 89 66 114,010 48,170 42,950 981 906,082
68 DCM
529,400,000 13,700 13,650 2,740 13,666 1,156,340 13,600 84,400 -100 365 317 1,564,750 1,406,200 1,243,480 16,988 7,199,840
69 DGW
39,751,747 19,200 19,300 5,700 18,999 454,350 18,900 26,290 -300 225 197 562,970 579,920 486,340 9,239 751,311
70 DHA
15,119,946 36,200 37,100 66,330 36,544 369,390 35,900 9,000 -300 297 281 454,590 469,610 444,720 16,283 540,698
71 DHC
25,584,603 35,000 0 0 34,953 76,160 35,000 800 0 34 32 98,890 82,910 76,960 2,690 954,109
72 DHG
130,746,071 116,500 114,400 35,040 116,112 399,200 114,200 11,070 -2,300 632 559 458,810 446,620 445,310 51,625 14,930,093
73 DHM
25,143,123 4,830 4,830 1,000 4,731 210,330 4,700 14,050 -130 181 79 226,540 229,590 225,380 1,066 118,173
74 DIC
26,585,840 6,230 0 0 6,233 14,600 6,290 10 60 18 39 16,650 93,940 14,610 91 116,910
75 DIG
238,194,819 16,100 16,200 5,000 16,213 580,210 16,200 59,020 100 225 230 1,081,650 703,590 644,230 10,444 3,153,089
76 DLG
285,057,815 3,720 3,710 6,600 3,721 602,020 3,700 48,300 -20 303 252 708,120 681,140 656,920 2,443 1,329,776
77 DMC
34,727,465 113,000 0 0 112,234 3,760 112,500 0 -500 27 23 7,470 4,630 3,760 422 3,906,893
78 DPM
391,400,000 22,050 22,100 2,000 21,996 334,420 22,050 13,720 0 200 131 415,490 411,550 350,140 7,702 8,377,550
79 DPR
43,000,000 41,300 41,300 130 40,657 66,040 40,700 110 -600 110 74 73,930 89,150 66,280 2,694 1,633,079
80 DQC
34,359,416 36,500 0 0 36,156 20,550 36,000 3,410 -500 89 44 28,250 25,430 23,960 866 1,149,054
81 DRC
118,792,605 21,200 21,000 1,150 20,915 346,500 20,900 14,000 -300 194 177 365,370 539,180 361,650 7,564 2,482,820
82 DRH
49,000,000 22,200 22,200 4,000 21,663 73,950 20,700 66,900 -1,500 120 80 195,290 147,940 144,850 3,075 374,957
83 DRL
9,500,000 43,500 0 0 43,850 1,870 43,900 0 400 24 7 5,360 23,360 1,870 82 417,050
84 DSN
12,083,009 56,200 56,000 100 55,491 5,190 55,800 0 -400 50 25 6,520 6,190 5,290 294 674,259
85 DTA
15,000,000 7,000 0 0 7,125 8,000 7,200 17,850 200 19 20 32,620 51,780 25,850 186 72,000
86 DTL
61,435,604 36,300 0 0 0 0 36,300 3,500 0 4 5 4,140 9,040 3,500 127 2,112,942
87 DTT
8,151,820 12,000 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2,000 500 0 0 97,822
88 DVP
40,000,000 69,000 0 0 68,421 1,330 69,900 10 900 22 13 1,950 2,400 1,340 92 2,796,000
89 DXG
285,911,359 20,150 20,250 11,100 19,938 4,567,090 19,750 225,720 -400 1,366 938 4,909,070 4,895,350 4,803,910 95,738 5,612,100
90 DXV
9,900,000 4,700 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1,020 5,230 0 0 46,530
91 E1VFVN30
38,800,000 13,480 0 0 13,481 204,070 13,400 0 -80 55 62 306,250 304,020 204,070 2,751 519,920
92 EIB
1,235,522,904 11,650 11,650 4,400 11,509 96,790 11,500 2,470 -150 93 44 181,120 141,140 103,660 1,194 14,138,478
93 ELC
47,597,375 16,300 16,300 200 16,142 104,820 16,000 9,790 -300 65 72 123,980 120,680 114,810 1,851 708,749
94 EMC
11,473,000 14,500 0 0 14,039 4,060 13,500 8,020 -1,000 25 14 12,080 14,090 12,080 166 154,886
95 EVE
41,979,773 19,000 19,000 870 18,698 143,490 18,500 24,630 -500 116 92 182,700 177,010 168,990 3,155 508,884
96 EVG
30,000,000 7,090 7,100 2,600 7,069 219,540 7,100 34,000 10 98 129 256,270 295,010 256,140 1,812 213,000
97 FCM
41,000,000 8,100 8,190 23,150 7,980 448,360 8,000 107,530 -100 221 208 602,130 632,020 579,040 4,628 328,000
98 FCN
54,352,916 24,050 24,000 18,260 24,126 1,292,920 24,000 27,620 -50 602 465 1,401,300 1,373,500 1,338,800 32,294 1,097,348
99 FDC
27,609,988 28,000 0 0 28,571 560 29,100 0 1,100 4 11 620 950 560 16 803,451
100 FIT
254,730,247 8,520 8,480 36,940 8,401 2,260,910 8,200 359,410 -320 612 514 2,719,010 2,726,940 2,657,260 22,254 1,587,106
101 FLC
638,038,737 7,620 7,600 61,350 7,367 27,688,100 7,350 1,811,650 -270 1,550 1,057 29,681,800 29,718,010 29,561,100 217,766 4,626,752
102 FMC
39,000,000 20,200 20,200 230 20,017 58,350 20,000 5,000 -200 62 73 88,250 67,880 63,580 1,273 770,000
103 FPT
530,961,105 50,600 50,300 10,200 50,326 685,070 50,300 71,810 -300 600 328 793,790 808,370 767,080 38,602 23,375,640
104 FTM
50,000,000 14,550 14,550 5,920 14,673 1,471,420 14,600 4,000 50 212 431 1,554,130 1,507,390 1,481,340 21,734 730,000
105 FTS
99,376,952 12,000 12,000 500 11,875 1,600 11,900 10 -100 26 26 26,120 14,770 2,110 25 1,182,599
106 FUCTVGF1
15,000,000 13,200 0 0 14,286 350 13,200 0 0 0 4 350 1,790 350 5 198,000
107 FUCVREIT
5,000,000 10,850 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1,370 0 0 54,250
108 GAS
1,913,950,000 70,300 70,000 310 70,848 621,560 70,700 20,290 400 493 461 654,900 668,800 642,160 45,492 133,976,500
109 GDT
14,909,460 60,000 0 0 60,000 2,000 59,800 0 -200 14 6 3,110 10,570 2,000 120 821,808
110 GIL
13,924,588 35,000 0 0 34,513 2,260 34,900 110 -100 32 26 7,720 5,190 2,370 81 477,522
111 GMC
15,555,620 29,300 0 0 25,000 40 27,500 3,000 -1,800 9 13 3,430 6,890 3,040 84 426,839
112 GMD
179,432,281 43,200 43,250 5,020 42,854 957,190 42,200 290,030 -1,000 505 305 1,442,130 1,260,550 1,252,240 53,475 7,425,047
113 GSP
30,000,000 13,550 0 0 13,498 5,260 13,650 0 100 5 15 10,280 25,120 5,260 71 409,500
114 GTA
10,400,000 14,850 0 0 14,737 950 15,000 2,780 150 24 18 4,150 5,420 3,730 56 147,450
115 GTN
250,000,000 17,550 17,500 6,200 17,276 1,098,820 17,100 43,500 -450 164 190 1,311,070 1,204,870 1,148,520 19,836 1,279,080
116 HAG
927,467,947 8,180 8,180 13,100 8,138 1,513,880 8,100 188,100 -80 686 334 1,798,060 1,747,430 1,715,080 13,950 6,398,184
117 HAH
34,507,818 24,000 0 0 23,969 17,940 24,000 5,900 0 45 38 27,480 33,980 23,840 572 828,188
118 HAI
117,299,314 11,900 12,400 271,880 11,251 6,344,660 11,100 14,140 -800 859 1,139 6,630,680 7,203,120 6,630,680 74,911 1,135,529
119 HAP
55,626,621 4,370 0 0 4,380 38,130 4,370 100 0 47 39 52,480 41,950 38,230 168 242,433
120 HAR
96,776,535 12,450 12,450 56,010 11,950 472,540 12,050 46,700 -400 351 240 597,890 577,900 575,250 6,907 1,394,551
121 HAS
8,000,000 8,200 8,700 10 0 0 8,700 30 500 20 12 13,040 1,590 40 0 67,860
122 HAX
23,342,433 38,600 38,600 810 39,182 87,490 38,800 5,010 200 188 183 98,130 99,000 93,310 3,653 762,617
123 HBC
128,850,757 62,100 62,000 6,530 61,260 1,446,860 60,500 245,700 -1,600 1,048 727 1,843,150 1,722,150 1,699,090 103,904 7,435,623
124 HCD
13,500,000 8,440 8,450 6,900 8,445 209,240 8,430 3,000 -10 76 124 233,940 264,120 219,140 1,850 113,805
125 HCM
129,756,758 43,000 43,000 460 42,656 509,450 41,800 56,010 -1,200 344 284 568,210 588,560 565,920 24,092 5,318,197
126 HDC
45,078,926 17,700 0 0 17,667 100,470 17,700 14,510 0 98 84 193,260 123,990 114,980 2,032 797,859
127 HDG
75,968,080 31,950 0 0 32,417 39,300 31,950 7,920 0 36 40 79,540 53,450 47,220 1,527 2,406,345
128 HHS
274,744,063 4,450 4,450 9,250 4,376 736,900 4,280 88,520 -170 303 227 866,600 845,720 834,670 3,645 997,628
129 HID
31,606,621 4,690 4,650 7,790 4,548 325,650 4,430 45,850 -260 220 215 408,710 381,000 379,290 1,721 140,019
130 HII
13,600,000 37,400 37,500 2,780 37,004 228,030 36,600 2,970 -800 233 215 239,710 245,540 233,780 8,651 497,760
131 HLG
44,375,385 9,050 0 0 0 0 9,050 10 0 7 9 1,610 720 10 0 400,240
132 HMC
21,000,000 11,600 11,600 1,000 11,905 10,500 11,900 500 300 33 36 14,750 17,040 12,000 143 249,900
133 HNG
767,143,895 9,310 9,340 90 9,273 459,200 9,200 31,560 -110 189 146 523,530 528,290 490,850 4,549 6,514,924
134 HOT
8,000,000 30,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241,998
135 HPG
1,517,079,000 37,800 37,800 14,940 37,244 4,888,490 37,450 230,960 -350 1,710 1,280 5,271,590 5,354,110 5,134,390 191,281 51,073,994
136 HQC
476,600,000 3,130 3,130 232,500 3,153 8,412,240 3,150 440,860 20 522 1,023 11,531,830 9,682,010 9,085,600 28,641 927,990
137 HRC
30,206,622 37,450 0 0 35,000 200 37,000 10 -450 18 7 5,240 5,800 210 8 1,117,648
138 HSG
349,996,683 27,450 27,500 14,590 27,274 1,060,410 27,150 64,970 -300 816 511 1,240,440 1,166,140 1,139,970 31,087 9,287,034
139 HT1
381,589,911 15,100 15,200 9,060 15,062 282,440 15,000 16,720 -100 166 212 356,560 365,610 308,220 4,642 5,723,136
140 HTI
24,949,200 17,050 0 0 17,317 34,360 17,500 6,000 450 50 50 48,960 51,740 40,360 700 436,611
141 HTL
12,000,000 46,000 48,000 320 46,154 130 47,000 10 1,000 13 19 470 750 460 22 564,000
142 HTT
20,000,000 6,950 7,080 30 6,928 138,280 6,950 930 0 80 66 141,790 144,510 139,240 964 139,000
143 HTV
13,104,000 16,300 0 0 0 0 0 0 0 2 4 30 3,270 0 0 213,595
144 HU1
10,000,000 9,300 0 0 7,843 510 9,300 10 0 13 12 910 7,260 520 5 93,000
145 HU3
9,999,944 9,950 0 0 0 40 9,260 0 -690 10 5 1,000 5,300 40 0 92,599
146 HVG
227,038,291 6,130 6,140 100 6,107 76,630 6,100 15,000 -30 106 48 104,870 121,180 91,730 560 1,154,118
147 HVX
36,960,000 4,600 0 0 3,333 300 4,300 0 -300 2 6 3,000 1,560 300 1 171,828
148 ICF
12,807,000 2,340 0 0 1,852 540 2,180 0 -160 7 9 7,510 7,630 540 1 27,919
149 IDI
181,609,671 8,200 8,150 5,040 8,312 2,281,590 8,600 133,440 400 380 435 2,440,100 2,428,340 2,420,070 20,154 1,674,850
150 IJC
137,097,323 11,300 11,300 640 11,301 302,010 11,200 43,610 -100 214 128 418,570 371,970 346,260 3,908 3,070,979
151 IMP
42,978,151 65,900 64,900 1,300 64,699 16,940 63,900 500 -2,000 80 61 20,030 20,820 18,740 1,212 2,653,873
152 ITA
938,463,607 3,700 3,710 12,490 3,708 1,475,630 3,710 208,080 10 383 302 1,904,120 1,954,530 1,696,200 6,290 2,667,141
153 ITC
69,086,688 13,900 0 0 13,818 95,020 13,650 3,000 -250 43 36 99,720 103,220 98,020 1,354 937,022
154 ITD
19,064,798 19,300 19,200 300 19,449 22,520 19,250 200 -50 36 60 52,830 31,200 23,020 448 341,683
155 JVC
112,500,171 4,270 0 0 4,307 199,910 4,300 18,010 30 131 95 286,080 237,140 217,920 938 483,751
156 KAC
23,999,999 17,650 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 4,350 0 0 423,600
157 KBC
475,711,167 13,200 13,250 5,950 13,428 4,293,080 13,300 397,850 100 665 651 5,400,450 4,948,960 4,696,880 63,019 5,183,811
158 KDC
256,653,397 38,650 38,650 7,400 38,520 185,490 38,600 50,240 -50 238 219 244,150 265,120 243,130 9,370 9,077,220
159 KDH
233,999,892 25,400 25,600 2,440 25,500 83,490 25,450 7,040 50 100 82 116,830 108,090 92,970 2,371 6,947,849
160 KHA
14,120,309 34,000 0 0 0 10 36,000 50 2,000 7 9 120 4,600 60 2 459,664
161 KHP
41,551,296 9,200 9,200 1,000 9,515 54,440 9,800 150 600 44 50 73,460 92,290 55,590 528 392,503
162 KMR
56,881,443 4,110 4,050 4,000 4,037 49,050 4,050 2,350 -60 65 55 57,180 67,910 55,400 223 197,960
163 KPF
17,160,000 5,120 0 0 5,263 1,140 5,050 200 -70 12 15 4,060 2,020 1,340 7 86,658
164 KSA
93,427,360 1,920 1,900 5,000 1,891 726,260 1,850 167,510 -70 252 142 951,800 917,170 898,770 1,693 172,841
165 KSB
46,800,000 45,500 45,300 370 44,981 289,390 44,800 29,060 -700 314 243 336,960 326,630 318,820 14,336 2,096,640
166 KSH
57,509,675 2,770 2,770 1,400 2,697 287,730 2,670 1,700 -100 150 125 328,270 302,260 290,830 785 72,811
167 L10
9,890,000 13,500 0 0 14,286 210 13,500 0 0 7 7 2,700 2,610 210 3 132,165
168 LAF
14,728,019 13,550 0 0 13,703 3,430 13,900 0 350 20 26 3,630 6,420 3,430 47 204,719
169 LBM
8,500,000 40,500 39,500 100 39,766 1,710 40,250 0 -250 22 45 3,180 6,320 1,810 72 328,339
170 LCG
76,249,956 10,750 0 0 10,526 454,610 10,300 20,280 -450 246 186 496,850 494,390 474,890 4,994 785,371
171 LCM
24,633,000 1,130 0 0 1,195 2,510 1,150 10 20 32 17 17,690 58,500 2,520 3 28,328
172 LDG
106,457,512 15,850 15,700 3,110 15,938 1,225,730 15,850 40,620 0 407 423 1,320,530 1,360,900 1,269,460 20,228 1,683,269
173 LEC
26,100,000 19,500 0 0 19,376 4,490 19,900 200 400 11 20 6,910 8,400 4,690 91 519,390
174 LGC
192,854,765 24,900 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 900 0 0 1,806,028
175 LGL
34,596,684 11,500 11,400 2,990 11,384 34,610 11,500 2,260 0 49 43 44,740 57,520 39,860 454 390,929
176 LHG
26,082,627 16,600 0 0 16,709 39,620 16,600 2,250 0 66 67 55,670 42,360 41,870 700 808,374
177 LIX
32,400,000 46,000 0 0 46,377 1,380 45,800 110 -200 28 33 8,950 5,040 1,490 69 1,483,920
178 LM8
9,388,682 23,200 0 0 22,103 5,610 22,500 110 -700 17 16 10,450 9,580 5,720 127 211,264
179 LSS
70,000,000 10,950 11,200 200 10,973 98,240 10,950 8,240 0 84 72 138,250 140,100 106,680 1,170 766,500
180 MBB
1,712,740,909 22,600 22,600 41,920 22,621 3,515,910 22,500 205,710 -100 1,032 740 4,044,660 3,859,280 3,763,540 85,108 30,630,863
181 MCG
57,510,000 3,900 0 0 3,873 22,720 3,950 10 50 24 17 81,090 27,570 22,730 88 205,598
182 MCP
15,071,337 28,000 0 0 0 0 26,100 10 -1,900 4 3 1,000 2,210 10 0 392,921
183 MDG
10,889,031 13,700 13,700 90 13,604 4,190 13,700 0 0 15 10 6,780 8,450 4,280 58 141,449
184 MHC
32,735,210 5,920 5,910 10,450 5,900 46,440 5,920 1,600 0 54 58 85,200 74,230 58,490 346 185,774
185 MSN
1,157,373,974 56,000 56,000 510 56,452 1,499,690 56,500 105,270 500 201 226 1,622,450 1,641,880 1,605,470 90,638 63,010,431
186 MWG
307,765,789 132,000 133,300 25,660 130,956 1,639,870 127,500 94,110 -4,500 1,667 1,371 1,799,260 1,776,850 1,759,640 230,162 33,885,466
187 NAF
30,000,000 25,200 25,100 50 25,339 61,250 25,300 9,510 100 70 83 87,890 89,310 70,810 1,793 759,000
188 NAV
8,000,000 6,000 5,600 700 5,603 2,320 5,580 20 -420 14 28 3,040 16,850 3,040 17 44,640
189 NBB
95,912,099 16,800 17,000 2,000 16,810 29,150 16,700 1,980 -100 39 45 51,450 54,000 33,130 557 1,504,771
190 NCT
26,166,940 81,400 81,400 190 81,919 8,130 82,000 0 600 36 54 17,070 11,650 8,320 681 2,145,628
191 NKG
100,000,000 35,400 35,500 2,840 35,154 473,580 34,900 22,980 -500 205 186 533,660 510,930 499,400 17,551 2,870,657
192 NLG
157,226,409 28,200 28,500 28,400 27,831 1,033,110 27,350 22,290 -850 505 464 1,223,840 1,108,530 1,083,800 30,171 4,051,260
193 NNC
21,920,000 56,900 55,800 1,000 56,290 7,870 57,000 13,030 100 55 72 32,600 26,590 21,900 1,242 1,249,462
194 NSC
15,295,000 108,000 108,000 300 101,850 24,860 103,000 19,380 -5,000 138 91 47,040 46,160 44,540 4,560 1,575,385
195 NT2
287,876,029 28,600 28,300 15,000 28,294 192,830 28,350 10,700 -250 214 138 261,270 221,880 218,530 6,184 8,076,257
196 NTL
63,600,000 9,850 10,000 32,560 10,101 1,521,560 10,100 52,630 250 309 284 1,627,160 1,659,810 1,606,750 16,226 615,998
197 NVL
589,369,234 62,900 62,900 3,600 62,723 1,618,620 62,200 37,590 -700 579 409 1,701,610 1,695,300 1,659,810 104,088 36,658,766
198 NVT
90,500,000 3,060 3,100 10 3,076 72,830 3,080 8,000 20 49 47 85,930 96,390 80,840 249 278,740
199 OGC
300,000,000 2,310 2,310 62,360 2,341 6,151,130 2,250 178,330 -60 472 441 6,474,690 6,481,620 6,391,820 14,943 675,000
200 OPC
25,311,696 55,000 0 0 0 0 0 0 0 12 4 70 14,430 0 0 1,060,681
201 PAC
46,471,707 54,300 0 0 52,799 17,330 52,600 10,300 -1,700 34 44 38,010 33,010 27,630 1,457 2,425,356
202 PAN
117,723,630 34,900 0 0 34,570 16,170 34,900 1,000 0 27 21 23,340 20,540 17,170 594 3,267,473
203 PC1
97,841,320 33,800 0 0 33,773 58,420 33,600 12,400 -200 92 60 80,020 84,820 70,820 2,390 3,287,465
204 PDN
12,347,987 88,800 0 0 100,000 10 91,500 410 2,700 47 23 5,470 650 420 38 1,129,841
205 PDR
221,990,923 32,050 32,100 14,030 31,979 1,322,400 31,900 80,410 -150 396 395 1,556,340 1,433,920 1,416,840 45,304 7,081,513
206 PET
86,600,124 10,300 0 0 10,208 52,800 10,200 1,830 -100 48 29 101,100 120,880 54,630 557 847,742
207 PGC
60,342,638 14,900 14,800 5,000 14,744 13,090 14,900 2,000 0 21 42 22,250 39,400 20,090 297 899,081
208 PGD
89,999,025 39,500 0 0 39,604 1,010 39,600 0 100 10 24 1,760 2,170 1,010 40 3,563,943
209 PGI
88,717,773 20,300 0 0 20,000 5,000 20,200 10 -100 19 18 13,910 17,240 5,010 100 1,405,462
210 PHR
81,300,000 41,350 41,500 700 41,379 218,470 41,250 17,300 -100 151 133 310,080 254,800 236,470 9,782 3,237,714
211 PIT
15,199,345 6,300 0 0 0 0 0 0 0 2 1 110 1,000 0 0 89,524
212 PJT
15,360,478 14,200 0 0 0 10 14,200 20 0 3 7 40 3,000 30 0 218,119
213 PLP
15,000,000 28,600 28,600 500 28,772 187,230 29,000 5,120 400 291 150 198,400 201,180 192,850 5,550 435,000
214 PLX
1,293,878,081 63,300 63,300 1,040 63,601 291,850 63,300 33,600 0 306 419 353,460 346,250 326,490 20,754 81,902,483
215 PNC
11,040,241 21,000 0 0 20,780 36,430 22,000 1,600 1,000 13 20 38,860 38,650 38,030 792 237,586
216 PNJ
108,102,034 110,500 110,500 200 110,426 169,380 109,000 15,330 -1,500 297 334 190,610 185,540 184,910 20,397 9,064,000
217 POM
187,449,951 16,300 16,300 90 16,805 101,160 16,900 14,910 600 110 105 127,840 127,210 116,160 1,953 3,148,760
218 PPC
326,235,000 21,000 21,250 1,700 20,774 109,030 20,500 19,530 -500 124 137 145,350 134,720 130,260 2,702 6,522,170
219 PPI
48,290,629 2,600 2,600 14,200 2,537 414,720 2,430 202,220 -170 232 129 687,520 664,960 631,140 1,581 115,651
220 PTB
25,920,194 133,000 132,000 3,410 133,038 70,040 133,900 3,000 900 148 120 76,650 86,110 76,450 10,170 3,053,054
221 PTC
17,999,999 6,100 0 0 6,141 17,750 6,200 10 100 18 17 22,410 18,970 17,760 109 111,600
222 PTL
100,000,000 4,050 0 0 4,009 55,620 4,000 5,800 -50 32 20 65,140 71,140 61,420 246 395,460
223 PVD
383,266,160 15,100 15,150 33,360 15,014 2,769,650 14,850 190,070 -250 609 639 3,084,670 3,126,160 2,993,080 44,912 5,691,122
224 PVT
281,440,162 14,400 0 0 14,399 39,030 14,500 36,000 100 75 58 93,920 115,620 75,030 1,084 3,709,934
225 PXI
30,000,000 2,430 2,300 2,500 2,302 80,380 2,380 10 -50 44 19 110,350 102,480 82,890 191 71,400
226 PXS
60,000,000 7,760 7,800 5,000 7,787 109,930 7,750 15,410 -10 97 96 138,500 147,140 130,340 1,014 465,000
227 PXT
20,000,000 4,000 0 0 3,929 8,400 3,990 70 -10 26 14 12,310 51,790 8,470 33 79,800
228 QBS
69,329,928 9,550 0 0 9,613 290,120 9,530 16,900 -20 128 140 324,660 320,490 307,020 2,950 609,920
229 QCG
275,129,310 17,000 17,000 70 16,581 306,560 16,450 48,200 -550 305 106 415,020 355,980 354,830 5,877 2,138,563
230 RAL
11,500,000 125,400 127,600 100 126,065 10,090 127,000 1,500 1,600 65 74 14,880 14,160 11,690 1,476 1,460,500
231 RDP
28,286,076 19,700 19,200 20 19,811 2,120 19,900 200 200 25 37 4,560 6,250 2,340 46 558,971
232 REE
310,058,841 34,750 34,900 3,050 34,508 912,480 34,500 48,300 -250 661 381 1,020,370 972,210 963,830 33,260 10,678,092
233 RIC
28,708,169 7,990 0 0 14,286 70 7,440 50 -550 6 11 160 6,660 120 1 523,544
234 ROS
472,999,999 132,100 132,100 8,510 138,656 4,243,690 141,300 38,270 9,200 741 505 8,669,180 4,290,470 4,290,470 594,944 66,834,900
235 S4A
42,200,000 21,500 0 0 21,494 34,940 21,550 30 50 39 13 39,380 36,870 34,970 752 909,410
236 SAB
641,281,186 278,000 275,600 150 277,355 14,440 270,000 12,940 -8,000 69 111 29,430 28,680 27,530 7,540 173,145,920
237 SAM
180,235,336 6,870 6,870 7,020 6,856 133,900 6,800 63,500 -70 106 63 262,740 214,500 204,420 1,398 1,644,270
238 SAV
12,666,611 11,200 0 0 11,365 13,990 11,200 410 0 32 18 24,500 25,760 14,400 164 131,011
239 SBA
60,488,261 16,000 16,000 1,000 15,911 25,580 15,900 0 -100 30 30 55,170 47,000 26,580 423 958,584
240 SBT
253,188,268 22,700 22,600 1,390 21,624 1,744,480 21,500 157,560 -1,200 616 555 1,921,230 1,947,300 1,903,430 41,141 5,597,800
241 SBV
20,540,000 48,850 48,500 300 48,790 47,530 48,900 0 50 154 95 51,320 51,610 47,830 2,334 1,004,406
242 SC5
14,984,550 29,950 29,950 600 28,235 850 29,950 4,000 0 18 30 7,920 11,560 5,450 162 448,756
243 SCD
8,500,000 41,100 41,950 100 42,390 7,030 42,900 1,480 1,800 48 51 19,720 10,280 8,610 366 363,691
244 SCR
227,920,620 10,100 10,500 138,210 10,401 2,505,600 10,350 145,850 250 730 527 3,021,130 2,998,230 2,789,660 29,022 2,358,986
245 SFC
11,291,459 26,500 0 0 25,000 1,000 25,100 0 -1,400 12 11 2,810 2,270 1,000 25 281,994
246 SFG
47,897,333 13,750 0 0 13,849 4,910 13,800 10 50 25 21 11,190 11,220 4,920 68 660,987
247 SFI
11,368,242 31,950 0 0 0 0 0 0 0 1 4 40 1,630 0 0 329,651
248 SGT
74,001,914 8,050 8,340 10 7,953 7,670 7,800 1,000 -250 21 25 14,180 14,350 8,680 69 577,213
249 SHA
20,160,000 10,600 10,600 10,100 10,486 363,820 10,500 2,800 -100 77 87 404,730 409,830 376,720 3,952 189,000
250 SHI
61,189,503 8,360 8,360 15,300 8,364 1,316,640 8,360 18,630 0 167 229 1,390,610 1,395,990 1,350,570 11,296 531,007
251 SHP
93,710,200 22,000 0 0 22,121 3,300 22,000 0 0 5 10 5,060 6,410 3,300 73 2,061,624
252 SII
64,516,000 23,650 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 590 0 0 1,380,451
253 SJD
68,998,620 25,700 26,000 6,750 25,957 132,910 25,700 1,500 0 139 150 158,310 145,580 141,160 3,664 1,644,767
254 SJF
66,000,000 13,900 13,900 3,000 13,931 89,730 13,900 5,890 0 67 74 106,120 110,530 98,620 1,374 917,400
255 SJS
100,000,000 31,100 31,100 450 31,447 154,640 31,500 22,930 400 129 105 192,380 205,600 178,020 5,599 3,119,821
256 SKG
47,979,437 32,400 32,400 230 32,285 104,570 32,300 1,540 -100 129 110 117,860 123,520 106,340 3,433 1,217,976
257 SMA
16,120,000 10,000 0 0 10,661 204,110 10,700 0 700 57 46 238,530 204,110 204,110 2,176 172,484
258 SMC
42,005,961 23,500 23,400 11,000 23,343 87,350 23,100 11,850 -400 74 78 131,180 118,920 110,200 2,570 681,719
259 SPM
14,000,000 15,450 0 0 14,286 140 14,950 50 -500 10 9 1,450 1,730 190 3 205,862
260 SRC
28,065,765 13,600 0 0 13,634 48,040 13,600 110 0 91 70 76,040 52,780 48,150 657 381,684
261 SRF
32,495,397 19,000 0 0 18,991 9,320 19,000 1,100 0 25 27 13,320 16,120 10,420 198 617,168
262 SSC
14,992,367 64,800 61,100 230 62,500 240 64,400 570 -400 26 7 2,030 9,490 1,040 66 961,554
263 SSI
490,063,684 24,500 24,500 62,300 24,503 2,328,460 24,300 197,910 -200 754 552 3,063,680 2,692,760 2,588,670 63,389 11,366,293
264 ST8
25,720,902 21,200 0 0 21,401 2,570 21,500 2,450 300 14 17 5,540 9,570 5,020 108 553,018
265 STB
1,885,215,716 11,500 11,550 2,350 11,504 1,416,940 11,550 165,870 50 495 364 1,828,620 1,967,040 1,585,160 18,244 17,154,812
266 STG
85,437,879 19,800 0 0 20,335 148,710 20,200 1,880 400 83 137 180,000 183,220 150,590 3,062 1,725,855
267 STK
59,937,798 17,000 0 0 17,097 3,100 17,300 100 300 6 6 5,200 9,400 3,200 54 1,036,930
268 STT
8,000,000 10,000 0 0 9,524 210 10,300 0 300 2 4 210 5,810 210 2 82,400
269 SVC
24,995,573 43,050 0 0 41,874 6,830 41,000 500 -2,050 32 37 10,140 18,730 7,330 306 1,023,996
270 SVI
12,832,437 42,000 0 0 44,216 7,780 43,000 50 1,000 22 14 10,010 7,830 7,830 346 550,755
271 SVT
10,526,937 9,440 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1,230 0 0 99,375
272 SZL
20,000,000 38,000 38,000 750 37,808 3,650 38,000 10 0 28 30 7,650 9,790 4,410 167 691,254
273 TAC
32,266,332 45,550 0 0 45,562 1,690 45,500 0 -50 12 13 3,480 4,320 1,690 77 1,468,118
274 TBC
63,500,000 25,900 0 0 0 0 0 0 0 7 9 2,010 2,770 0 0 1,644,650
275 TCD
34,434,034 18,000 18,000 500 18,077 45,140 18,000 250 0 26 59 58,700 50,200 45,890 830 619,814
276 TCH
362,994,014 16,450 16,400 11,720 16,296 1,096,250 16,200 116,960 -250 178 239 1,330,150 1,271,700 1,224,930 19,951 5,880,503
277 TCL
20,943,893 27,950 28,000 100 0 0 28,000 0 50 12 12 1,610 7,310 100 3 586,429
278 TCM
51,653,829 27,100 27,150 330 26,925 271,610 28,000 274,700 900 275 194 564,990 587,660 546,640 15,014 1,443,525
279 TCO
18,711,000 13,600 0 0 16,667 120 12,650 0 -950 0 14 120 12,560 120 2 183,033
280 TCR
10,373,190 3,700 0 0 3,586 2,510 3,700 0 0 9 8 5,600 6,620 2,510 9 168,077
281 TCT
12,788,000 60,300 61,400 500 60,059 20,330 60,300 0 0 32 47 21,950 25,480 20,830 1,252 771,116
282 TDC
100,000,000 8,000 0 0 7,982 43,850 7,990 12,680 -10 44 68 64,360 92,380 56,530 452 799,000
283 TDG
12,900,000 14,650 14,650 21,200 14,542 260,490 14,550 19,300 -100 62 149 399,890 359,930 300,990 4,380 187,695
284 TDH
81,634,927 14,700 14,900 1,200 14,554 343,400 14,550 5,800 -150 268 201 381,040 369,920 350,400 5,100 1,205,549
285 TDW
8,500,000 23,850 0 0 23,729 1,770 23,000 0 -850 27 20 1,920 3,240 1,770 42 195,500
286 THG
11,999,907 52,500 0 0 52,309 23,820 51,800 1,600 -700 75 64 29,340 26,020 25,420 1,329 621,600
287 THI
48,800,000 37,950 0 0 0 0 0 0 0 7 2 460 2,590 0 0 1,851,960
288 TIE
9,569,900 6,140 0 0 5,769 520 5,910 0 -230 17 5 1,200 520 520 3 56,558
289 TIP
26,003,143 17,300 0 0 17,164 1,340 17,000 350 -300 13 21 12,290 4,980 1,690 29 442,053
290 TIX
26,400,000 33,000 0 0 34,000 500 33,000 0 0 6 0 6,130 500 500 17 831,600
291 TLG
49,806,256 99,900 0 0 96,277 1,880 99,500 10 -400 24 26 9,240 5,620 1,890 182 4,955,787
292 TLH
84,645,564 12,350 0 0 12,259 292,680 12,200 51,600 -150 134 98 530,130 366,570 344,280 4,217 1,085,852
293 TMP
70,000,000 31,500 0 0 0 0 0 0 0 8 2 3,560 5,190 0 0 2,205,000
294 TMS
34,564,342 58,000 55,100 2,900 54,572 3,390 54,600 0 -3,400 37 23 6,330 7,600 6,290 345 1,477,690
295 TMT
37,287,680 10,450 0 0 10,097 22,780 10,650 300 200 24 29 25,510 23,970 23,080 233 376,781
296 TNA
12,592,167 40,000 39,900 100 39,662 7,690 39,750 0 -250 29 38 10,910 10,020 7,790 309 481,169
297 TNC
19,250,000 11,950 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2,030 8,300 0 0 230,038
298 TNI
21,000,000 6,850 6,850 8,810 6,785 163,000 6,650 1,230 -200 135 142 183,640 197,100 173,040 1,175 139,650
299 TNT
25,500,000 3,800 0 0 3,758 106,700 3,620 20,500 -180 136 80 170,140 130,670 127,200 476 92,310
300 TPC
24,430,596 10,400 0 0 10,385 28,600 10,400 0 0 12 18 30,500 35,390 28,600 297 221,197
301 TRA
41,453,673 116,500 0 0 117,556 8,430 117,500 0 1,000 23 36 10,350 15,680 8,430 991 4,870,504
302 TRC
30,000,000 28,700 28,700 600 28,506 21,960 28,600 100 -100 35 29 96,900 48,120 22,660 645 832,975
303 TS4
16,160,646 8,050 8,050 1,280 8,333 240 7,970 0 -80 6 10 2,720 11,670 1,520 12 127,931
304 TSC
147,648,084 4,510 4,550 21,550 4,489 1,039,130 4,370 32,110 -140 361 275 1,145,080 1,116,510 1,092,790 4,904 438,012
305 TTF
144,607,840 7,140 0 0 7,025 21,780 7,090 3,520 -50 43 40 26,920 46,890 25,300 178 709,472
306 TV1
26,691,319 18,500 0 0 17,925 1,060 18,400 0 -100 14 16 2,610 3,960 1,060 19 491,120
307 TVS
57,871,041 10,400 10,350 8,500 10,239 99,810 10,150 2,000 -250 95 82 120,580 115,830 110,310 1,130 529,258
308 TVT
21,000,000 21,900 0 0 21,964 21,080 21,900 0 0 40 38 26,080 21,430 21,080 463 459,900
309 TYA
6,134,773 11,700 11,700 2,000 11,894 2,270 11,650 100 -50 28 27 23,370 7,410 4,370 51 357,436
310 UDC
35,000,000 3,900 0 0 3,776 7,680 3,880 230 -20 49 33 8,050 57,100 7,910 30 134,659
311 UIC
8,000,000 37,000 37,000 5,000 36,572 11,320 36,000 5,730 -1,000 38 27 32,350 31,340 22,050 806 288,000
312 VAF
37,665,348 12,000 0 0 0 20 12,000 0 0 10 16 3,150 2,830 20 0 451,986
313 VCB
3,597,768,575 40,500 40,550 3,100 40,898 1,898,720 40,800 170,580 300 737 764 2,175,570 2,141,040 2,072,400 84,739 146,789,320
314 VCF
26,579,135 200,000 0 0 200,000 380 200,000 0 0 9 6 5,000 410 380 76 5,315,827
315 VCI
103,200,000 64,200 0 0 63,802 80,060 63,800 5,050 -400 89 65 96,310 98,240 85,110 5,430 6,584,160
316 VDP
12,782,904 36,750 36,800 10 38,772 176,130 39,000 2,030 2,250 218 199 179,820 189,890 178,170 6,908 498,533
317 VDS
70,000,000 11,700 0 0 12,000 1,000 12,400 0 700 8 15 1,280 24,550 1,000 12 868,000
318 VFG
23,770,189 54,400 0 0 52,022 74,910 54,400 220 0 86 93 76,100 82,300 75,130 3,909 1,256,453
319 VHC
92,403,943 48,400 0 0 48,207 39,310 48,200 4,100 -200 84 40 49,260 50,900 43,410 2,092 4,453,870
320 VHG
150,000,000 1,640 1,650 5,890 1,621 580,030 1,620 19,630 -20 177 107 779,000 732,260 605,550 982 121,500
321 VIC
2,637,707,954 55,000 55,000 7,240 55,282 1,533,260 55,300 159,430 300 632 499 1,732,620 1,749,290 1,699,930 93,977 139,841,780
322 VID
25,522,767 7,450 7,020 10 7,442 4,300 7,300 1,240 -150 48 35 6,460 12,850 5,550 41 186,316
323 VIP
68,470,941 7,040 0 0 7,039 53,840 7,080 10 40 40 39 67,560 75,270 53,850 380 484,788
324 VIS
73,830,393 25,500 25,700 500 25,559 58,610 25,600 1,200 100 33 45 77,300 81,190 60,310 1,542 1,890,058
325 VJC
451,343,284 111,200 111,700 7,570 111,735 704,970 111,300 43,820 100 602 736 775,830 780,100 756,360 84,493 50,234,508
326 VMD
15,440,268 27,400 0 0 0 0 0 0 0 8 4 250 280 0 0 231,263
327 VND
154,998,165 20,800 20,750 2,010 20,652 242,300 20,550 16,300 -250 242 163 293,610 300,980 260,610 5,381 3,185,212
328 VNE
90,432,953 8,600 8,600 1,220 8,550 50,880 8,620 3,110 20 84 65 56,940 69,970 55,210 472 765,755
329 VNG
75,205,000 14,400 0 0 14,225 26,010 14,400 5,120 0 32 51 44,050 75,940 31,130 444 1,082,952
330 VNL
9,000,000 19,050 0 0 0 0 0 0 0 3 10 3,240 520 0 0 171,450
331 VNM
1,451,453,429 148,800 148,600 1,270 148,583 204,330 148,500 54,400 -300 340 311 318,770 321,590 260,000 38,627 214,161,105
332 VNS
67,859,192 17,550 0 0 17,021 13,160 17,500 500 -50 32 15 17,780 92,210 13,660 233 1,187,540
333 VOS
140,000,000 2,240 2,120 3,000 2,380 1,255,640 2,390 10 150 182 69 1,738,800 1,258,650 1,258,650 2,996 334,600
334 VPB
1,332,689,035 41,100 41,100 2,360 41,344 1,417,000 41,300 61,500 200 383 336 1,574,310 1,501,410 1,480,860 61,221 55,040,057
335 VPH
52,983,084 13,850 13,700 50 14,048 315,630 14,300 30,370 450 230 208 368,200 429,560 346,050 4,869 746,802
336 VPK
14,998,817 6,990 0 0 7,000 1,000 6,990 0 0 15 9 1,430 3,550 1,000 7 104,850
337 VPS
24,460,792 20,000 0 0 0 0 0 0 0 12 9 920 4,620 0 0 489,216
338 VRC
14,504,762 19,700 0 0 19,632 19,000 19,900 1,030 200 40 32 22,640 42,390 20,030 393 484,853
339 VSC
45,557,142 51,700 51,700 3,770 51,294 268,450 51,000 31,760 -700 269 193 330,140 323,680 303,980 15,585 2,314,968
340 VSH
206,241,246 17,800 17,600 160 17,653 19,600 17,650 0 -150 28 27 26,160 33,470 19,760 349 3,640,158
341 VSI
13,200,000 15,500 0 0 15,190 790 14,800 10 -700 9 8 1,430 3,900 800 12 195,360
342 VTB
11,982,050 16,750 16,000 1,400 33,333 30 16,750 530 0 32 18 4,370 8,390 1,960 32 180,976
343 VTO
79,866,666 7,350 7,350 4,240 7,435 169,060 7,470 5,500 120 102 107 191,430 188,140 178,800 1,329 589,134
Đơn vị tính: Khối lượng (cổ phiếu) ; Giá trị (triệu đồng) ; Vốn hoá TT (triệu đồng) ,(*)Giá :Giá bình quân đợt 2; (+/-)% : Chênh lệch so với phiên trước
AAA - CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An PhátAAM - CTCP Thủy Sản MeKongABT - CTCP XNK Thủy Sản Bến TreACC - CTCP Bê Tông BecamexACL - CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An GiangADS - CTCP DamsanAGF - CTCP XNK Thủy Sản An GiangAGM - CTCP Xuất Nhập Khẩu An GiangAGR - CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt NamAMD - CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD GroupANV - CTCP Nam ViệtAPC - CTCP Chiếu Xạ An PhúAPG - CTCP Chứng Khoán An PhátASM - CTCP Tập Đoàn Sao MaiASP - CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An PhaATG - CTCP An Trường AnBBC - CTCP BibicaBCE - CTCP XD & Giao Thông Bình DươngBCG - CTCP Bamboo CapitalBCI - CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình ChánhBFC - CTCP Phân Bón Bình ĐiềnBHN - Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà NộiBIC - TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt NamBID - Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt NamBMC - CTCP Khoáng Sản Bình ĐịnhBMI - TCT Cổ Phần Bảo MinhBMP - CTCP Nhựa Bình MinhBRC - CTCP Cao Su Bến ThànhBSI - CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt NamBTP - CTCP Nhiệt Điện Bà RịaBTT - CTCP Thương Mại DV Bến ThànhBVH - Tập Đoàn Bảo ViệtBWE - CTCP Nước - Môi trường Bình DươngC32 - CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2C47 - CTCP Xây Dựng 47CAV - CTCP Dây Cáp Điện Việt NamCCI - CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ ChiCCL - CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu LongCDC - CTCP Chương DươngCDO - CTCP Tư Vấn Thiết Kế & Phát Triển Đô ThịCEE - CTCP Xây dựng Hạ tầng CIICHP - CTCP Thủy Điện Miền TrungCIG - CTCP COMA 18CII - CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí MinhCLC - CTCP Cát LợiCLG - CTCP ĐT & PT Nhà Đất CotecCLL - CTCP Cảng Cát LáiCLW - CTCP Cấp Nước Chợ LớnCMG - CTCP Tập đoàn Công nghệ CMCCMT - CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thôngCMV - CTCP Thương Nghiệp Cà MauCMX - CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà MauCNG - CTCP CNG Việt NamCOM - CTCP Vật Tư Xăng DầuCSM - CTCP CN Cao Su Miền NamCSV - CTCP Hóa Chất Cơ Bản Miền NamCTD - CTCP Xây Dựng CotecconsCTF - CTCP City AutoCTG - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt NamCTI - CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICOCTS - CTCP CK Ngân Hàng Công Thương Việt NamCVT - CTCP CMCD2D - CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2DAG - CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông ÁDAH - CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông ÁDAT - CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sảnDCL - CTCP Dược Phẩm Cửu LongDCM - CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà MauDGW - CTCP Thế Giới SốDHA - CTCP Hóa AnDHC - CTCP Đông Hải Bến TreDHG - CTCP Dược Hậu GiangDHM - CTCP Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương HiếuDIC - CTCP Đầu Tư &Thương Mại DICDIG - TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát triển Xây DựngDLG - CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia LaiDMC - CTCP XNK Y Tế DomescoDPM - TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCPDPR - CTCP Cao Su Đồng PhúDQC - CTCP Bóng Đèn Điện QuangDRC - CTCP Cao Su Đà NẵngDRH - CTCP Đầu tư Căn Nhà Mơ ƯớcDRL - CTCP Thủy Điện - Điện Lực 3DSN - CTCP Công Viên Nước Đầm SenDTA - CTCP Đệ TamDTL - CTCP Đại Thiên LộcDTT - CTCP Kỹ Nghệ Đô ThànhDVP - CTCP ĐT & PT Cảng Đình VũDXG - CTCP DV & XD Địa Ốc Đất XanhDXV - CTCP Vicem Vật Liệu Xây Dựng Đà NẵngE1VFVN30 - Quỹ ETF VFMVN30EIB - Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VNELC - CTCP ĐT Phát Triển Công Nghệ Điện Tử - Viễn ThôngEMC - CTCP Cơ Điện Thủ ĐứcEVE - CTCP EverpiaEVG - CTCP Đầu tư EverlandFCM - CTCP Khoáng sản FECONFCN - CTCP FECONFDC - CTCP Ngoại Thương & PT ĐT Tp.HCMFIT - CTCP Tập đoàn F.I.TFLC - CTCP Tập Đoàn FLCFMC - CTCP Thực Phẩm Sao TaFPT - CTCP FPTFTM - CTCP Đầu tư và Phát triển Đức QuânFTS - CTCP Chứng khoán FPTFUCTVGF1 - Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAMFUCVREIT - Quỹ Đầu tư bất động sản Techcom Việt NamGAS - TCT Khí Việt Nam - CTCPGDT - CTCP Chế Biến Gỗ Đức ThànhGIL - CTCP SXKD & XNK Bình ThạnhGMC - CTCP SX-TM May Sài GònGMD - CTCP GemadeptGSP - CTCP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc TếGTA - CTCP Chế Biến Gỗ Thuận AnGTN - CTCP GTNFoodsHAG - CTCP Hoàng Anh Gia LaiHAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải AnHAI - CTCP Nông Dược H.A.IHAP - CTCP Tập Đoàn HapacoHAR - CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo ĐiềnHAS - CTCP HaciscoHAX - CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng XanhHBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa BìnhHCD - CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCDHCM - CTCP Chứng Khoán Tp.Hồ Chí MinhHDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuHDG - CTCP Tập Đoàn Hà ĐôHHS - CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng HuyHID - CTCP Đầu tư và Tư vấn Hà LongHII - CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên BáiHLG - CTCP Tập Đoàn Hoàng LongHMC - CTCP Kim Khí Tp.HCM - Vnsteel HNG - CTCP Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia LaiHOT - CTCP Du Lịch Dịch Vụ Hội AnHPG - CTCP Tập Đoàn Hòa PhátHQC - CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng QuânHRC - CTCP Cao Su Hòa BìnhHSG - CTCP Tập Đoàn Hoa SenHT1 - CTCP Xi Măng Hà Tiên 1HTI - CTCP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng IDICOHTL - CTCP Kỹ Thuật & Ôtô Trường LongHTT - CTCP Thương mại Hà TâyHTV - CTCP Vận Tải Hà TiênHU1 - CTCP Đầu Tư & Xây Dựng HUD1HU3 - CTCP Đầu Tư & Xây Dựng HUD3HVG - CTCP Hùng VươngHVX - CTCP Xi Măng Vicem Hải VânICF - CTCP Đầu Tư Thương Mại Thủy SảnIDI - CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia - IDIIJC - CTCP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ ThuậtIMP - CTCP Dược Phẩm ImexpharmITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân TạoITC - CTCP Đầu Tư & KD Nhà IntrescoITD - CTCP Công Nghệ Tiên PhongJVC - CTCP Thiết Bị Y Tế Việt NhậtKAC - CTCP Đầu Tư Địa Ốc Khang AnKBC - TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCPKDC - CTCP TẬP ĐOÀN KIDOKDH - CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang ĐiềnKHA - CTCP Đầu Tư và Dịch Vụ Khánh HộiKHP - CTCP Điện Lực Khánh HòaKMR - CTCP MiraeKPF - CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng MinhKSA - CTCP Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận KSB - CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình DươngKSH - CTCP Đầu tư và Phát triển KSHL10 - CTCP Lilama 10LAF - CTCP Chế Biến Hàng XK Long AnLBM - CTCP Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Lâm ĐồngLCG - CTCP Licogi 16LCM - CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào CaiLDG - CTCP Đầu tư LDGLEC - CTCP Bất động sản Điện lực Miền TrungLGC - CTCP Đầu Tư Cầu Đường CIILGL - CTCP ĐT & PT Đô Thị Long GiangLHG - CTCP Long HậuLIX - CTCP Bột Giặt LixLM8 - CTCP Lilama 18LSS - CTCP Mía Đường Lam SơnMBB - Ngân Hàng TMCP Quân ĐộiMCG - CTCP Cơ Điện & XD Việt Nam (MECO)MCP - CTCP In & Bao Bì Mỹ ChâuMDG - CTCP Miền ĐôngMHC - CTCP MHCMSN - CTCP Tập đoàn MasanMWG - CTCP Đầu Tư Thế Giới Di ĐộngNAF - CTCP Nafoods GroupNAV - CTCP Nam ViệtNBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy BảyNCT - CTCP Dịch Vụ Hàng Hóa Nội BàiNKG - CTCP Thép Nam KimNLG - CTCP Đầu tư Nam LongNNC - CTCP Đá Núi NhỏNSC - CTCP Giống Cây Trồng Trung ƯơngNT2 - CTCP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2NTL - CTCP Phát Triển Đô Thị Từ LiêmNVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va NVT - CTCP BĐS Du Lịch Ninh Vân BayOGC - CTCP Tập Đoàn Đại DươngOPC - CTCP Dược Phẩm OPCPAC - CTCP Pin Ắc Quy Miền NamPAN - CTCP Tập Đoàn PanPC1 - CTCP Xây Lắp Điện IPDN - CTCP Cảng Đồng NaiPDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtPET - TCT Cổ Phần DV Tổng Hợp Dầu KhíPGC - TCT Gas Petrolimex - CTCPPGD - CTCP Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu khí Việt NamPGI - TCT Cổ phần Bảo hiểm PJICOPHR - CTCP Cao Su Phước HòaPIT - CTCP Xuất Nhập Khẩu PetrolimexPJT - CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy PetrolimexPLP - CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha LêPLX - Tập Đoàn Xăng Dầu Việt NamPNC - CTCP Văn Hóa Phương NamPNJ - CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú NhuậnPOM - CTCP Thép PominaPPC - CTCP Nhiệt Điện Phả LạiPPI - CTCP Đầu Tư & Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình DươngPTB - CTCP Phú TàiPTC - CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Bưu ĐiệnPTL - CTCP ĐT Hạ Tầng & Đô Thị Dầu KhíPVD - TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí PVT - TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu KhíPXI - CTCP XD Công Nghiệp & Dân Dụng Dầu KhíPXS - CTCP Kết Cấu Kim Loại & Lắp Máy Dầu KhíPXT - CTCP Xây Lắp Đường Ống Bể Chứa Dầu KhíQBS - CTCP Xuất Nhập Khẩu Quảng BìnhQCG - CTCP Quốc Cường Gia LaiRAL - CTCP Bóng Đèn Phích Nước Rạng ĐôngRDP - CTCP Nhựa Rạng ĐôngREE - CTCP Cơ Điện LạnhRIC - CTCP Quốc Tế Hoàng GiaROS - CTCP Xây dựng FLC FarosS4A - CTCP Thủy Điện Sê San 4ASAB - Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài GònSAM - CTCP SAM HOLDINGSSAV - CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SavimexSBA - CTCP Sông BaSBT - CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây NinhSBV - CTCP Siam Brothers Việt NamSC5 - CTCP Xây Dựng Số 5SCD - CTCP Nước Giải Khát Chương DươngSCR - CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương TínSFC - CTCP Nhiên Liệu Sài GònSFG - CTCP Phân Bón Miền NamSFI - CTCP Đại Lý Vận Tải SAFISGT - CTCP Công Nghệ Viễn Thông Sài GònSHA - CTCP Sơn Hà Sài GònSHI - CTCP Quốc tế Sơn HàSHP - CTCP Thủy Điện Miền NamSII - CTCP Hạ tầng Nước Sài GònSJD - CTCP Thủy điện Cần ĐơnSJF - CTCP Đầu tư Sao Thái DươngSJS - CTCP ĐT PT Đô Thị & KCN Sông ĐàSKG - CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên GiangSMA - CTCP Thiết Bị Phụ Tùng Sài GònSMC - CTCP Đầu Tư Thương Mại SMCSPM - CTCP SPMSRC - CTCP Cao Su Sao VàngSRF - CTCP Kỹ Nghệ LạnhSSC - CTCP Giống Cây Trồng Miền NamSSI - CTCP Chứng Khoán Sài GònST8 - CTCP Siêu ThanhSTB - Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương TínSTG - CTCP Kho Vận Miền NamSTK - CTCP Sợi Thế KỷSTT - CTCP Vận Chuyển Sài Gòn TouristSVC - CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài GònSVI - CTCP Bao Bì Biên HòaSVT - CTCP Công Nghệ Sài Gòn Viễn ĐôngSZL - CTCP Sonadezi Long ThànhTAC - CTCP Dầu Thực vật Tường AnTBC - CTCP Thuỷ Điện Thác BàTCD - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tảiTCH - CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Tài Chính Hoàng HuyTCL - CTCP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân CảngTCM - CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành CôngTCO - CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên HảiTCR - CTCP Công Nghiệp Gốm Sứ TaiceraTCT - CTCP Cáp Treo Núi Bà Tây NinhTDC - CTCP KD & PT Bình DươngTDG - CTCP Dầu khí Thái DươngTDH - CTCP Phát Triển Nhà Thủ ĐứcTDW - CTCP Cấp Nước Thủ ĐứcTHG - CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng Tiền GiangTHI - CTCP Thiết Bị ĐiệnTIE - CTCP TIETIP - CTCP Phát Triển KCN Tín NghĩaTIX - CTCP SXKD XNK DV & ĐT Tân BìnhTLG - CTCP Tập đoàn Thiên LongTLH - CTCP Tập Đoàn Thép Tiến LênTMP - CTCP Thủy Điện Thác MơTMS - CTCP TransimexTMT - CTCP Ô Tô TMTTNA - CTCP Thương Mại XNK Thiên NamTNC - CTCP Cao Su Thống NhấtTNI - CTCP Tập Đoàn Thành NamTNT - CTCP Tài NguyênTPC - CTCP Nhựa Tân Đại HưngTRA - CTCP TraphacoTRC - CTCP Cao Su Tây NinhTS4 - CTCP Thủy Sản Số 4TSC - CTCP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần ThơTTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường ThànhTV1 - CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1TVS - CTCP Chứng Khoán Thiên ViệtTVT - TCT Việt Thắng - CTCPTYA - CTCP Dây & Cáp Điện Taya Việt NamUDC - CTCP XD & PT Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng TàuUIC - CTCP ĐT PT Nhà & Đô Thị IdicoVAF - CTCP Phân Lân Nung Chảy Văn ĐiểnVCB - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamVCF - CTCP Vinacafé Biên HòaVCI - CTCP Chứng Khoán Bản ViệtVDP - CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHAVDS - CTCP Chứng Khoán Rồng ViệtVFG - CTCP Khử Trùng Việt NamVHC - CTCP Vĩnh HoànVHG - CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng NamVIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCPVID - CTCP ĐT PT Thương Mại Viễn ĐôngVIP - CTCP Vận tải Xăng dầu VipcoVIS - CTCP Thép Việt ÝVJC - CTCP Hàng Không VIETJETVMD - CTCP Y Dược Phẩm VimedimexVND - CTCP Chứng Khoán VNDirectVNE - TCT Cổ Phần Xây dựng Điện Việt NamVNG - CTCP Du Lịch Thành Thành CôngVNL - CTCP Logistics VinalinkVNM - CTCP Sữa Việt NamVNS - CTCP Ánh Dương Việt NamVOS - CTCP Vận Tải Biển Việt NamVPB - Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngVPH - CTCP Vạn Phát HưngVPK - CTCP Bao Bì Dầu Thực VậtVPS - CTCP Thuốc Sát Trùng Việt Nam (VIPESCO)VRC - CTCP Bất động sản và Đầu tư VRCVSC - CTCP Container Việt NamVSH - CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông HinhVSI - CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Cấp Thoát NướcVTB - CTCP Vietronics Tân BìnhVTO - CTCP Vận Tải Xăng Dầu VitacoACB - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á ChâuACM - CTCP TĐ Khoáng Sản Á CườngADC - CTCP Mỹ Thuật Và Truyền ThôngALT - CTCP Văn Hóa Tân BìnhALV - CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALVAMC - CTCP Khoáng Sản Á ChâuAME - CTCP Alphanam E&CAMV - CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt MỹAPI - CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình DươngAPP - CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu MỏAPS - CTCP CK Châu Á Thái Bình DươngARM - CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng KhôngASA - CTCP Liên Doanh Sana WMTATS - CTCP Suất Ăn Công Nghiệp AtescoB82 - CTCP 482BAX - CTCP Thống NhấtBBS - CTCP VICEM Bao Bì Bút SơnBCC - CTCP Xi Măng Bỉm SơnBDB - CTCP Sách & Thiết Bị Bình ĐịnhBED - CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà NẵngBHT - CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMCBII - CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo ThưBKC - CTCP Khoáng Sản Bắc KạnBLF - CTCP Thủy Sản Bạc LiêuBPC - CTCP Vicem Bao Bì Bỉm SơnBSC - CTCP Dịch Vụ Bến ThànhBST - CTCP Sách - Thiết Bị Bình ThuậnBTS - CTCP Xi Măng Vicem Bút SơnBVS - CTCP Chứng Khoán Bảo ViệtBXH - CTCP Vicem Bao Bì Hải PhòngC69 - CTCP Xây dựng 1369C92 - CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492CAG - CTCP Cảng An GiangCAN - CTCP Đồ Hộp Hạ LongCAP - CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên BáiCCM - CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần ThơCD