HOSE | HNX | UPCoM 

Chỉ số chứng khoán HoSE

Chỉ số VN-Index: 769.01 2.71 (0.35%)
Chọn ngày  : 
kết quả giao dịch HOSE
  Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận Tổng Vốn hóa
Khối lượng (+/- %) Giá trị (+/- %) Khối lượng (+/- %) Giá trị (+/- %) Khối lượng Giá trị
Toàn thị trường 212,981,550 83.54% 3,839,721 82.23% 41,950,289 16.46% 829,689 17.77% 254,931,839 4,669,410
cổ phiếu 212,981,550 83.54% 3,839,721 82.23% 41,950,289 16.46% 829,689 17.77% 254,931,839 4,669,410 1,810,981,193
Trái phiếu 0% 0%

  Đặt mua (+/- %) Đặt bán (+/- %) Chênh lệch mua - bán
Số lệnh 61,666 2.35% 57,894 4.33% 3,772
Khối lượng 238,477,100 8.55% 227,064,570 8.29% 11,412,530
(+/-)% : Chênh lệch so với phiên trước
Giao dịch khớp lệnh
Giao dịch thỏa thuận
STT Mã CK KLCP
Niêm yết
Giá tham
chiếu
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Thay đổi Tổng
lệnh đặt
Tổng KL
đặt
GD Khớp lệnh Vốn hóa TT
Giá KL (*)Giá KL Giá KL Mua Bán Mua Bán KL GT
1 AAA
56,964,988 35,000 34,900 6,910 34,904 1,071,210 35,100 41,930 100 662 601 1,162,790 1,143,750 1,120,050 39,102 1,821,690
2 AAM
12,635,840 10,500 0 0 10,314 2,230 10,600 0 100 8 10 8,230 10,420 2,230 23 105,318
3 ABT
14,107,207 39,200 39,950 10 39,433 3,880 39,100 450 -100 33 39 8,270 5,560 4,340 171 449,541
4 ACC
10,000,000 27,300 27,300 1,000 27,273 2,530 27,300 0 0 23 14 11,080 9,750 3,530 96 273,000
5 ACL
18,399,675 8,380 0 0 0 10 8,600 0 220 12 11 1,260 9,810 10 0 158,237
6 ADS
16,873,481 20,100 20,100 3,800 19,917 270,870 19,950 40 -150 84 138 281,450 287,840 274,710 5,472 336,626
7 AGF
28,109,743 9,600 0 0 10,000 1,100 9,850 0 250 8 13 4,270 10,240 1,100 11 276,882
8 AGM
18,200,000 9,500 0 0 9,091 330 9,500 0 0 13 10 7,300 5,300 330 3 172,900
9 AGR
212,000,000 3,790 3,900 53,200 3,896 1,235,010 3,890 12,210 100 415 395 1,339,890 1,414,760 1,300,420 5,065 821,568
10 AMD
64,878,394 14,100 13,700 28,950 13,224 8,646,550 13,150 60,400 -950 545 1,147 8,735,900 9,109,350 8,735,900 115,535 631,200
11 ANV
66,000,000 11,800 0 0 11,833 6,000 11,500 10 -300 6 17 10,300 25,800 6,010 71 754,460
12 APC
12,020,400 25,100 25,900 1,050 26,511 78,910 26,500 1,000 1,400 134 144 84,860 115,670 80,960 2,146 318,541
13 APG
13,528,900 5,000 0 0 4,913 63,300 4,900 5,130 -100 57 59 69,130 77,580 68,430 336 66,292
14 ASM
219,939,867 14,050 14,050 17,000 14,008 1,715,450 14,050 2,000 0 148 198 1,831,040 1,759,450 1,734,450 24,297 3,090,155
15 ASP
37,339,929 4,780 0 0 0 0 4,790 3,030 10 17 12 11,170 84,750 3,030 15 178,856
16 ATG
15,220,000 3,120 3,100 105,420 3,181 993,550 3,200 65,080 80 447 386 1,430,250 1,209,110 1,164,050 3,696 48,704
17 BBC
15,420,782 111,800 0 0 100,000 10 110,100 0 -1,700 10 36 170 160 10 1 1,697,828
18 BCE
30,000,000 5,800 0 0 5,825 17,510 5,810 1,000 10 31 52 25,090 22,140 18,510 108 174,300
19 BCG
108,005,760 8,110 8,150 33,350 8,157 1,740,930 8,150 66,220 40 590 513 2,051,620 1,882,870 1,840,500 15,013 855,799
20 BCI
86,720,144 26,000 0 0 26,125 6,890 26,100 0 100 7 15 14,000 9,510 6,890 180 2,263,402
21 BFC
57,167,993 42,300 42,300 100 42,105 92,080 42,800 4,100 500 187 161 103,940 104,920 96,280 4,057 2,446,790
22 BGM
45,753,840 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,568
23 BHN
231,800,000 78,900 0 0 0 0 79,300 10 400 22 13 380 7,380 10 1 18,381,740
24 BHS
297,874,449 24,150 24,200 84,310 24,579 5,013,300 24,900 131,610 750 1,127 1,106 5,388,970 5,489,800 5,229,220 128,540 5,760,851
25 BIC
117,276,895 39,500 0 0 50,000 20 39,400 1,500 -100 20 26 4,170 23,970 1,520 60 3,003,461
26 BID
3,418,715,334 19,850 19,700 66,210 19,717 3,741,140 19,900 260,130 50 985 723 4,149,450 4,327,370 4,067,480 80,244 61,327,705
27 BMC
12,392,630 19,200 20,000 1,000 19,435 5,660 20,000 8,400 800 28 45 16,830 18,390 15,060 298 247,853
28 BMI
91,354,037 27,250 26,700 10 26,993 20,450 27,500 5,470 250 92 39 26,920 40,660 25,930 703 2,512,262
29 BMP
45,478,480 98,300 98,300 400 100,692 143,070 102,000 6,870 3,700 307 280 151,750 159,280 150,340 15,146 8,349,849
30 BRC
12,374,997 10,400 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3,520 1,880 0 0 128,700
31 BSI
90,219,115 12,800 0 0 12,754 3,450 12,800 0 0 14 18 9,320 19,240 3,450 44 1,154,810
32 BTP
60,485,600 13,700 0 0 13,626 18,420 13,700 1,290 0 41 28 30,000 41,520 19,710 269 828,653
33 BTT
10,600,000 39,650 0 0 0 10 39,400 10 -250 17 5 70 530 20 1 417,631
34 BVH
680,471,434 57,800 57,800 2,190 57,655 275,760 58,100 37,220 300 318 187 326,390 325,400 315,170 18,189 39,535,390
35 C32
11,200,000 44,900 45,000 6,840 45,298 209,060 44,900 3,960 0 263 222 224,550 228,840 219,860 9,956 603,456
36 C47
17,020,130 18,000 18,200 360 19,067 569,160 19,250 69,590 1,250 260 266 656,000 649,760 639,110 12,198 261,030
37 CAV
57,600,000 58,000 0 0 57,668 35,670 57,600 8,190 -400 66 74 51,260 52,760 43,860 2,529 3,317,760
38 CCI
17,743,865 16,000 0 0 0 0 16,000 600 0 6 4 12,590 5,500 600 10 316,701
39 CCL
26,249,885 4,850 5,100 287,630 5,138 995,600 5,000 66,990 150 502 225 1,419,210 1,401,020 1,350,220 6,940 131,250
40 CDC
15,706,406 15,350 0 0 0 0 14,900 220 -450 11 14 5,300 1,720 220 3 234,025
41 CDO
31,504,975 3,500 3,520 50 3,468 121,110 3,500 11,030 0 142 140 137,970 201,090 132,190 459 115,500
42 CEE
41,500,000 26,400 0 0 26,207 422,450 25,900 27,530 -500 134 118 502,440 455,270 449,980 11,784 1,074,850
43 CHP
125,999,511 26,500 0 0 26,457 42,900 26,400 2,000 -100 82 61 52,050 56,820 44,900 1,188 3,326,387
44 CIG
31,539,947 2,880 0 0 3,060 28,430 3,080 0 200 58 37 30,460 28,430 28,430 87 41,395
45 CII
274,828,237 37,550 37,700 8,220 36,924 1,140,280 36,750 47,000 -800 671 390 1,344,320 1,478,450 1,195,500 44,142 7,176,941
46 CLC
13,103,830 67,500 67,800 20 67,445 6,420 67,500 0 0 14 22 15,530 8,330 6,440 434 884,509
47 CLG
21,150,000 5,460 5,400 200 5,561 9,710 5,670 2,080 210 47 28 13,660 23,030 11,990 67 119,921
48 CLL
34,000,000 26,100 0 0 26,214 1,030 26,500 0 400 9 9 2,500 2,660 1,030 27 699,600
49 CLW
13,000,000 18,700 0 0 0 20 19,450 0 750 11 12 3,380 760 20 0 252,850
50 CMG
67,341,953 18,150 18,500 11,500 18,384 165,200 18,400 4,550 250 141 92 211,660 227,420 181,250 3,334 1,218,866
51 CMT
8,000,000 11,300 11,900 10 10,000 200 11,300 0 0 8 12 400 28,810 210 2 82,302
52 CMV
12,103,912 20,000 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6,000 100 0 0 242,078
53 CMX
13,221,234 3,900 0 0 3,960 40,910 4,170 100 270 26 16 44,000 44,100 41,010 162 55,133
54 CNG
27,000,000 31,750 0 0 32,011 11,340 31,950 0 200 22 20 12,370 21,810 11,340 363 862,640
55 COM
14,120,628 65,000 0 0 68,831 770 69,500 0 4,500 30 12 2,020 770 770 53 981,384
56 CSM
103,626,467 18,900 19,400 40,350 19,134 580,590 19,350 68,660 450 448 393 731,210 750,520 689,600 13,221 2,005,220
57 CSV
44,200,000 29,500 0 0 29,960 42,490 30,250 1,640 750 67 101 56,400 53,660 44,130 1,322 1,337,050
58 CTD
77,050,000 215,200 216,000 550 218,819 171,100 218,500 4,470 3,300 369 378 178,560 181,470 176,120 38,535 12,784,468
59 CTF
18,000,000 34,050 0 0 33,333 30 31,700 0 -2,350 0 45 30 32,400 30 1 570,600
60 CTG
3,723,404,556 19,950 19,900 22,160 19,811 1,140,200 20,000 189,350 50 487 416 1,452,930 1,390,740 1,351,710 26,815 74,468,091
61 CTI
42,999,997 29,600 29,500 6,500 29,387 680,710 29,500 20,250 -100 229 235 778,210 770,960 707,460 20,794 973,500
62 CTS
90,423,757 11,500 11,450 22,000 11,537 878,720 11,650 31,200 150 492 329 1,109,480 945,150 931,920 10,753 1,053,437
63 D2D
10,700,000 39,300 0 0 38,819 7,110 39,100 10 -200 58 40 9,110 9,430 7,120 276 416,610
64 DAG
41,884,489 13,550 13,500 4,460 13,544 245,430 13,600 4,180 50 207 244 359,840 290,890 254,070 3,441 554,465
65 DAH
34,200,000 6,700 6,700 12,650 6,723 538,020 6,710 6,320 10 106 241 638,700 624,230 556,990 3,745 229,482
66 DAT
38,100,000 36,400 0 0 0 10 38,800 0 2,400 0 3 10 120 10 0 1,478,280
67 DCL
56,332,824 20,250 20,250 2,000 20,287 363,580 20,250 1,240 0 188 158 396,080 390,010 366,820 7,442 811,866
68 DCM
529,400,000 13,500 13,750 131,440 13,788 4,269,840 13,800 115,850 300 991 1,109 5,696,620 4,862,470 4,517,130 62,278 7,305,720
69 DGW
39,751,747 14,850 14,850 2,000 15,131 398,650 15,500 11,010 650 168 309 461,690 446,610 411,660 6,232 616,154
70 DHA
15,119,946 34,600 34,600 7,120 34,222 54,790 34,400 1,900 -200 137 146 74,400 75,070 63,810 2,186 518,106
71 DHC
25,584,603 32,300 0 0 32,698 9,450 32,500 510 200 26 39 17,170 16,680 9,960 326 636,509
72 DHG
87,164,330 128,000 127,900 9,050 126,177 392,450 125,500 20,350 -2,500 670 471 432,780 426,980 421,850 53,229 16,407,414
73 DHM
25,143,123 9,050 9,030 133,290 8,684 2,300,560 8,750 53,130 -300 638 420 2,508,260 2,522,300 2,486,980 21,645 220,003
74 DIC
26,585,840 7,090 7,200 1,300 7,025 2,420 7,100 100 10 24 31 7,060 4,740 3,820 27 131,966
75 DIG
238,194,819 14,100 14,050 7,770 14,201 1,050,600 14,250 41,100 150 423 400 1,214,930 1,151,570 1,099,470 15,615 2,773,550
76 DLG
285,057,815 3,920 3,920 8,550 4,089 6,651,720 4,190 177,560 270 762 573 7,028,480 6,837,830 6,837,830 27,980 1,505,882
77 DMC
34,727,465 131,900 131,900 390 126,586 14,030 130,000 770 -1,900 149 143 16,330 18,310 15,190 1,927 4,514,632
78 DPM
391,400,000 22,700 22,850 28,710 22,954 1,038,040 22,950 38,350 250 368 467 1,166,160 1,347,250 1,105,100 25,363 8,719,491
79 DPR
43,000,000 45,400 45,300 200 45,193 48,680 45,200 630 -200 110 52 56,450 56,740 49,510 2,238 1,813,641
80 DQC
34,359,416 47,450 47,300 80 47,206 80,880 47,000 4,500 -450 114 99 100,820 112,750 85,460 4,034 1,500,154
81 DRC
118,792,605 31,750 31,750 110 32,552 1,138,060 33,500 132,370 1,750 673 628 1,280,580 1,357,830 1,270,540 41,483 3,979,640
82 DRH
49,000,000 30,400 30,300 12,200 30,388 778,080 30,450 54,260 50 304 330 847,800 880,220 844,540 25,666 551,567
83 DRL
9,500,000 39,850 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4,600 3,800 0 0 378,575
84 DSN
12,083,009 55,000 54,500 620 54,260 19,720 54,000 1,400 -1,000 110 46 22,720 23,660 21,740 1,179 652,509
85 DTA
15,000,000 8,000 7,500 630 7,691 230,400 8,100 100 100 139 113 237,940 239,550 231,130 1,777 81,000
86 DTL
61,435,604 24,500 0 0 24,000 1,000 24,200 0 -300 4 3 8,700 3,120 1,000 24 1,408,628
87 DTT
8,151,820 10,500 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 50 0 0 85,594
88 DVP
40,000,000 70,800 0 0 66,667 30 70,000 100 -800 20 21 630 2,540 130 9 2,800,000
89 DXG
285,911,359 17,700 17,750 171,210 17,925 7,905,430 17,750 415,950 50 1,317 1,369 8,987,100 8,536,350 8,492,590 152,116 5,043,786
90 DXV
9,900,000 4,490 0 0 0 100 4,490 0 0 5 9 4,300 6,180 100 0 44,451
91 E1VFVN30
38,800,000 12,450 12,470 10 5,000 200 12,370 0 -80 25 23 19,040 83,050 210 3 479,956
92 EIB
1,235,522,904 13,100 12,700 10,680 12,858 490,730 12,850 74,100 -250 220 164 663,630 640,480 575,510 7,398 15,798,213
93 ELC
47,597,375 24,200 24,400 510 23,977 145,180 23,350 9,000 -850 90 132 159,720 176,260 154,690 3,703 956,549
94 EMC
11,473,000 18,900 0 0 0 10 17,600 0 -1,300 6 0 6,000 10 10 0 201,925
95 EVE
41,979,773 19,900 19,900 230 19,937 149,020 20,100 400 200 216 159 180,930 165,700 149,650 2,984 552,895
96 EVG
30,000,000 17,300 17,350 31,500 17,508 1,497,510 17,400 25,800 100 164 561 1,782,770 1,702,140 1,554,810 27,214 522,000
97 FCM
41,000,000 5,700 5,780 5,000 5,784 367,890 5,810 5,270 110 206 186 399,190 385,710 378,160 2,188 238,210
98 FCN
49,499,422 24,400 24,400 7,000 25,429 2,212,950 26,100 6,000 1,700 806 640 2,363,210 2,225,950 2,225,950 56,600 1,193,366
99 FDC
27,609,988 25,800 0 0 0 0 0 0 0 1 6 100 1,580 0 0 712,338
100 FIT
254,730,247 5,380 5,390 22,010 5,391 1,560,110 5,390 46,920 10 142 282 1,985,940 1,787,390 1,629,040 8,782 1,043,232
101 FLC
638,038,737 7,060 7,120 28,660 7,139 8,160,590 7,180 334,170 120 1,214 992 8,762,630 8,660,910 8,523,420 60,859 4,519,739
102 FMC
30,000,000 16,900 16,900 560 16,897 22,430 16,800 0 -100 29 43 52,890 29,370 22,990 388 646,800
103 FPT
461,723,054 47,600 47,500 16,940 47,551 676,370 47,450 66,470 -150 450 374 818,540 912,840 759,780 36,122 22,051,176
104 FTM
50,000,000 12,800 12,750 5,510 12,689 234,060 12,650 12,810 -150 75 59 310,800 334,650 252,380 3,202 632,500
105 FTS
99,376,952 12,450 12,500 3,500 12,382 196,570 12,450 600 0 105 74 251,670 245,090 200,670 2,485 1,237,257
106 FUCTVGF1
15,000,000 10,600 0 0 0 0 11,300 10 700 2 4 10 4,540 10 0 169,500
107 FUCVREIT
5,000,000 15,500 0 0 14,815 1,080 15,300 0 -200 22 21 2,360 2,960 1,080 16 76,500
108 GAS
1,913,950,000 57,000 57,000 2,520 56,303 334,850 56,700 22,820 -300 369 192 386,690 375,400 360,190 20,291 107,446,500
109 GDT
14,909,460 58,600 0 0 50,000 40 58,800 10 200 8 19 330 24,120 50 3 808,066
110 GIL
13,924,588 45,400 45,800 30 45,195 39,540 45,200 3,790 -200 77 104 44,430 53,140 43,360 1,959 618,453
111 GMC
15,555,620 29,500 0 0 28,814 590 29,900 0 400 8 5 8,520 11,790 590 17 464,091
112 GMD
179,432,281 44,400 44,400 10,000 45,070 1,430,010 45,300 36,320 900 553 542 1,491,760 1,511,450 1,476,330 66,540 7,970,489
113 GSP
30,000,000 13,100 12,900 950 12,933 9,820 12,900 80 -200 25 28 21,350 20,220 10,850 140 387,000
114 GTA
10,400,000 16,900 0 0 16,354 3,730 16,800 500 -100 25 37 4,980 6,810 4,230 69 165,144
115 GTN
250,000,000 16,700 16,700 18,220 16,767 875,610 17,000 22,330 300 166 307 950,470 985,860 916,160 15,364 1,271,600
116 HAG
789,967,947 9,560 9,600 152,020 9,744 5,801,490 9,780 339,080 220 996 1,129 6,817,340 6,476,660 6,292,590 61,303 7,725,215
117 HAH
34,507,818 23,500 23,800 220 23,158 50,350 23,400 0 -100 102 48 63,520 54,210 50,570 1,171 807,483
118 HAI
117,299,314 3,780 3,750 25,000 3,762 232,330 3,780 8,010 0 148 121 498,140 284,680 265,340 999 386,694
119 HAP
55,626,621 4,500 0 0 4,460 15,470 4,490 0 -10 16 22 20,600 26,670 15,470 69 249,090
120 HAR
96,776,535 4,420 0 0 4,416 157,840 4,480 1,360 60 120 115 168,610 255,280 159,200 703 498,962
121 HAS
8,000,000 9,280 0 0 9,129 7,230 9,000 520 -280 22 28 9,140 14,760 7,750 70 70,200
122 HAX
14,231,534 52,600 52,600 6,500 51,219 151,740 51,000 4,740 -1,600 387 266 173,700 172,330 162,980 8,356 1,002,410
123 HBC
95,446,457 64,500 64,800 4,600 64,528 1,110,100 64,500 115,670 0 924 562 1,322,390 1,297,960 1,230,370 79,390 5,772,531
124 HCD
13,500,000 8,190 8,250 100 8,318 525,950 8,310 18,000 120 160 128 606,080 576,630 544,050 4,526 112,185
125 HCM
129,756,758 44,400 45,000 89,540 44,617 376,200 45,050 77,120 650 326 295 562,320 569,230 542,860 24,288 5,731,693
126 HDC
45,078,926 13,350 13,300 160 13,361 192,280 13,300 21,500 -50 142 112 248,580 246,310 213,940 2,857 599,521
127 HDG
75,968,080 29,500 29,500 310 29,436 31,730 29,500 30 0 50 45 92,980 38,600 32,070 944 2,221,821
128 HHS
274,744,063 4,160 4,160 38,970 4,207 1,203,130 4,210 46,020 50 375 419 1,392,860 1,299,710 1,288,120 5,416 981,312
129 HID
31,606,621 3,880 3,870 3,400 3,878 463,900 3,880 50,690 0 246 217 647,120 576,780 517,990 2,008 122,635
130 HII
13,600,000 14,250 15,200 1,000 0 0 15,200 0 950 426 2 2,295,730 1,000 1,000 15 206,720
131 HLG
44,375,385 9,900 9,600 2,000 9,696 5,260 10,000 10 100 12 10 8,420 11,440 7,270 70 442,254
132 HMC
21,000,000 9,650 0 0 9,585 6,260 9,640 0 -10 20 19 10,640 17,760 6,260 60 202,440
133 HNG
767,143,895 10,800 10,850 59,090 11,079 2,908,270 11,150 88,010 350 597 647 3,279,800 3,305,470 3,055,370 33,844 7,895,804
134 HOT
8,000,000 28,450 0 0 33,333 30 30,400 0 1,950 10 5 60 60 30 1 243,198
135 HPG
1,264,255,417 30,750 30,800 36,770 30,667 2,874,170 30,800 119,170 50 876 669 3,410,580 3,304,060 3,030,110 92,944 42,004,780
136 HQC
476,600,000 3,080 3,100 674,710 3,194 23,372,530 3,290 461,050 210 1,143 1,163 27,105,520 24,508,290 24,508,290 78,265 969,234
137 HRC
30,206,622 37,300 0 0 35,107 12,590 36,500 510 -800 34 51 13,170 16,070 13,100 461 1,102,545
138 HSG
200,000,000 32,350 32,350 9,520 32,400 1,830,260 32,350 52,970 0 690 621 2,052,840 1,963,400 1,892,750 61,323 11,065,766
139 HT1
381,589,911 23,300 23,050 3,500 23,049 788,740 23,000 30,860 -300 415 271 905,360 883,570 823,100 18,970 8,775,475
140 HTI
24,949,200 20,800 20,900 550 20,904 15,260 21,100 1,000 300 42 28 24,560 30,850 16,810 351 526,428
141 HTL
12,000,000 48,400 0 0 50,000 300 48,400 30 0 5 14 1,440 1,120 330 16 580,800
142 HTV
13,104,000 16,000 0 0 0 0 16,100 40 100 5 3 470 7,820 40 1 210,974
143 HU1
10,000,000 6,190 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3,000 12,500 0 0 61,900
144 HU3
9,999,944 9,090 0 0 9,000 1,000 8,960 230 -130 11 10 3,500 3,320 1,230 11 89,599
145 HVG
227,038,291 6,720 6,700 810 6,770 230,870 6,760 3,530 40 96 115 253,080 243,270 235,210 1,592 1,278,990
146 HVX
36,960,000 4,980 4,650 50 5,556 360 4,640 0 -340 13 22 450 3,220 410 2 185,414
147 ICF
12,807,000 2,490 0 0 1,980 1,010 2,560 0 70 18 13 1,060 2,090 1,010 2 32,786
148 IDI
181,609,671 6,420 6,420 49,500 6,383 695,450 6,340 11,230 -80 176 173 762,790 770,120 756,180 4,829 1,234,715
149 IJC
137,097,323 9,400 9,360 100 9,340 276,550 9,460 18,000 60 127 120 321,980 314,180 294,650 2,754 2,593,880
150 IMP
42,978,151 65,100 64,200 1,050 66,424 48,010 66,400 3,080 1,300 180 126 54,230 64,080 52,140 3,461 2,757,702
151 ITA
838,424,849 3,390 3,390 7,510 3,420 1,802,810 3,440 309,720 50 410 441 2,640,460 2,228,990 2,120,040 7,257 2,473,036
152 ITC
69,086,688 13,900 0 0 13,969 115,900 14,000 500 100 28 26 140,500 147,200 116,400 1,626 961,049
153 ITD
19,064,798 22,600 22,600 10 22,191 91,840 22,100 6,370 -500 111 94 115,720 100,480 98,220 2,180 392,270
154 JVC
112,500,171 2,790 0 0 2,788 110,460 2,800 30,000 10 100 82 155,060 162,420 140,460 392 315,000
155 KAC
23,999,999 34,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 2,110 0 0 816,000
156 KBC
475,711,167 17,100 17,100 32,870 17,163 2,292,980 17,100 157,330 0 609 561 2,648,670 2,569,080 2,483,180 42,606 6,664,899
157 KDC
256,653,397 46,550 46,600 8,140 46,300 439,960 46,550 45,450 0 408 347 512,870 508,420 493,550 22,865 10,946,751
158 KDH
233,999,892 27,900 27,900 100 28,413 214,020 28,500 1,500 600 186 176 231,670 228,800 215,620 6,126 5,112,900
159 KHA
14,120,309 37,000 37,000 350 35,697 16,920 37,000 1,520 0 42 48 18,930 35,490 18,790 673 472,432
160 KHP
41,551,296 10,350 0 0 9,434 530 10,300 0 -50 13 20 25,500 54,930 530 5 412,528
161 KMR
56,881,443 4,400 4,430 10 4,430 90,980 4,400 15,020 0 59 79 155,900 118,520 106,010 470 215,067
162 KPF
17,160,000 7,200 0 0 7,114 20,100 7,200 0 0 4 7 20,580 529,010 20,100 143 123,552
163 KSA
93,427,360 2,240 2,240 5,990 2,217 1,784,300 2,230 72,620 -10 396 268 2,106,070 1,904,980 1,862,910 4,131 208,343
164 KSB
46,800,000 55,500 56,100 15,680 56,432 489,920 55,600 19,030 100 415 406 545,280 541,500 524,630 29,585 2,602,080
165 KSH
29,456,175 2,660 2,660 10,020 2,618 446,600 2,600 52,500 -60 308 181 575,580 537,670 509,120 1,332 70,902
166 L10
9,890,000 15,000 0 0 0 20 14,500 0 -500 11 4 6,300 320 20 0 141,955
167 LAF
14,728,019 11,800 0 0 0 0 11,000 340 -800 6 9 1,280 780 340 4 162,008
168 LBM
8,500,000 42,900 0 0 42,945 13,040 43,400 0 500 23 24 15,580 19,290 13,040 560 354,036
169 LCG
76,249,956 9,450 9,450 37,020 9,695 2,419,880 9,870 45,500 420 420 502 2,506,120 2,600,080 2,502,400 24,260 752,584
170 LCM
24,633,000 1,150 0 0 1,086 81,960 1,110 8,010 -40 60 43 92,120 221,740 89,970 98 27,342
171 LDG
88,499,755 14,000 14,300 107,000 14,051 2,275,310 14,300 385,340 300 568 528 2,922,450 2,856,950 2,767,650 39,011 1,265,550
172 LEC
26,100,000 19,650 21,000 1,430 21,025 18,930 21,000 100 1,350 64 5 67,480 20,460 20,460 430 548,100
173 LGC
192,854,765 22,300 0 0 0 10 21,500 10 -800 9 16 130 90 20 0 1,559,422
174 LGL
34,596,684 9,500 9,500 100 9,225 7,480 9,400 0 -100 35 31 11,580 15,980 7,580 70 319,542
175 LHG
26,082,627 21,000 21,200 12,510 22,304 469,330 22,400 36,900 1,400 248 344 552,940 638,380 518,740 11,560 583,926
176 LIX
32,400,000 45,500 45,200 4,120 44,997 52,870 44,800 1,250 -700 67 64 62,390 71,830 58,240 2,621 1,451,520
177 LM8
9,388,682 23,800 0 0 23,684 760 23,800 0 0 9 9 3,830 2,030 760 18 223,470
178 LSS
70,000,000 14,200 14,200 1,000 14,587 1,176,180 14,750 150,050 550 391 510 1,349,060 1,450,890 1,327,230 19,385 1,032,500
179 MBB
1,712,740,909 21,700 21,500 18,200 21,403 2,043,160 21,500 100,930 -200 779 527 2,240,010 2,236,340 2,162,290 46,291 27,428,295
180 MCG
57,510,000 3,610 3,740 5,000 3,815 422,540 3,860 5,000 250 150 161 659,470 432,540 432,540 1,650 200,913
181 MCP
15,071,337 26,300 0 0 26,542 6,970 26,600 0 300 15 34 10,600 10,260 6,970 185 400,448
182 MDG
10,889,031 12,300 0 0 0 10 12,000 0 -300 5 4 1,010 10,430 10 0 123,897
183 MHC
32,735,210 5,950 5,930 2,100 5,940 72,050 5,980 5,110 30 82 86 96,500 98,210 79,260 471 187,657
184 MSN
1,147,496,374 41,600 41,600 14,240 41,193 839,800 41,150 50,920 -450 507 452 950,350 906,790 904,960 37,281 45,891,668
185 MWG
307,765,789 101,000 103,000 14,740 103,792 542,710 102,900 39,010 1,900 597 710 599,070 618,710 596,460 61,862 27,347,564
186 NAF
30,000,000 24,600 24,600 1,250 24,591 48,230 24,400 9,000 -200 69 64 76,280 86,270 58,480 1,437 732,000
187 NAV
8,000,000 7,500 0 0 0 0 7,800 40 300 4 2 1,260 300 40 0 62,400
188 NBB
63,987,866 21,600 22,800 10 21,603 23,700 20,100 53,940 -1,500 61 41 77,650 103,220 77,650 1,596 1,169,454
189 NCT
26,166,940 81,700 0 0 79,310 290 80,200 80 -1,500 24 29 4,780 870 370 30 2,098,529
190 NKG
99,051,455 33,250 33,300 6,240 33,022 300,560 33,000 4,000 -250 249 176 330,310 317,760 310,800 10,265 2,714,374
191 NLG
142,114,510 29,300 29,300 4,760 29,405 519,700 29,400 31,450 100 314 273 645,780 638,140 555,910 16,346 3,938,697
192 NNC
16,440,202 83,000 84,900 2,680 84,224 88,930 83,600 5,260 600 141 150 107,180 101,870 96,870 8,157 1,374,411
193 NSC
15,295,000 106,600 108,000 10 107,194 1,390 108,000 220 1,400 25 26 2,040 4,040 1,620 174 1,651,860
194 NT2
287,876,029 29,500 29,250 500 29,218 273,360 29,300 28,260 -200 234 236 313,310 315,800 302,120 8,830 8,346,890
195 NTL
63,600,000 9,780 9,650 2,700 9,685 522,850 9,720 70,080 -60 194 128 643,380 610,350 595,630 5,771 592,822
196 NVL
589,369,234 67,600 67,600 1,280 67,883 1,609,230 68,500 31,600 900 298 890 1,645,460 1,696,570 1,642,110 111,492 40,371,793
197 NVT
90,500,000 4,190 3,970 43,260 3,981 1,607,930 3,980 82,960 -210 585 397 1,793,410 1,790,010 1,734,150 6,903 360,190
198 OGC
300,000,000 1,430 1,440 8,360 1,495 6,563,550 1,530 22,350 100 442 248 11,698,500 6,594,260 6,594,260 9,860 459,000
199 OPC
25,311,696 53,000 0 0 53,310 2,870 53,500 400 500 19 15 4,410 4,600 3,270 175 1,031,753
200 PAC
46,471,707 54,300 54,500 10 56,769 366,820 57,400 10,650 3,100 218 300 422,200 441,960 377,480 21,436 2,646,681
201 PAN
102,372,497 40,050 0 0 39,559 10,440 41,000 510 950 68 25 12,760 12,970 10,950 433 3,209,172
202 PC1
75,262,914 34,550 0 0 34,466 171,620 34,600 20 50 92 87 195,140 190,080 171,640 5,916 3,385,306
203 PDN
12,347,987 71,300 75,400 10 0 0 69,800 120 -1,500 14 14 210 480 130 9 861,889
204 PDR
221,990,923 28,000 28,000 5,840 27,963 822,620 28,050 25,920 50 348 370 968,340 872,980 854,380 23,894 6,226,847
205 PET
86,600,124 11,400 11,350 1,200 11,450 303,230 11,600 51,430 200 89 93 475,540 377,460 355,860 4,083 964,099
206 PGC
60,342,638 13,800 0 0 13,787 26,910 13,900 100 100 39 29 40,570 60,220 27,010 372 838,740
207 PGD
89,999,025 51,800 51,800 100 51,468 127,010 51,800 1,000 0 28 57 148,120 162,770 128,110 6,594 4,661,926
208 PGI
70,974,218 21,400 0 0 21,095 52,050 21,050 6,050 -350 49 39 84,630 77,580 58,100 1,226 1,464,603
209 PHR
81,300,000 36,400 36,200 500 36,032 463,360 36,000 24,390 -400 290 277 519,380 517,940 488,250 17,592 2,825,642
210 PIT
15,199,345 6,200 0 0 6,349 2,520 6,500 2,000 300 16 14 8,220 5,090 4,520 29 92,366
211 PJT
15,360,478 12,100 0 0 11,429 350 12,600 20 500 10 14 2,690 12,320 370 5 193,542
212 PLX
1,293,878,081 69,500 69,700 8,530 71,104 1,764,750 71,400 52,080 1,900 872 861 1,876,010 1,862,850 1,825,360 129,795 92,382,895
213 PNC
11,040,241 17,200 0 0 0 10 18,400 10 1,200 2 4 20 20 20 0 198,708
214 PNJ
98,274,577 98,300 98,500 4,310 101,048 888,290 102,000 77,590 3,700 704 502 977,610 1,019,250 970,190 98,099 8,481,908
215 POM
187,449,951 15,600 0 0 15,556 8,550 15,850 100 250 50 29 10,980 14,190 8,650 135 2,953,127
216 PPC
326,235,000 20,900 20,300 2,040 20,447 44,750 20,400 7,190 -500 95 117 78,650 62,970 53,980 1,102 6,490,354
217 PPI
48,290,629 2,800 2,800 90 2,845 295,580 2,850 3,230 50 179 140 362,760 312,010 298,900 851 135,641
218 PTB
21,600,531 111,500 0 0 112,703 35,030 112,600 30 1,100 78 95 43,090 38,890 35,060 3,952 2,567,393
219 PTC
17,999,999 5,800 0 0 6,071 2,800 5,900 1,380 100 13 16 7,520 6,610 4,180 25 106,200
220 PTL
100,000,000 3,030 3,030 12,550 2,957 42,270 2,990 1,780 -40 53 70 63,220 108,780 56,600 168 295,607
221 PVD
383,266,160 13,000 13,100 6,410 13,212 1,378,480 13,100 50,620 100 541 475 1,765,060 1,474,900 1,435,510 18,959 5,020,451
222 PVT
281,440,162 14,350 14,250 130 14,315 233,320 14,450 22,370 100 163 163 303,020 324,880 255,820 3,665 3,697,141
223 PXI
30,000,000 2,850 0 0 2,703 2,220 2,800 1,000 -50 22 11 5,760 24,820 3,220 9 84,000
224 PXS
60,000,000 9,790 9,780 1,550 9,786 242,700 9,780 8,490 -10 126 119 270,520 266,290 252,740 2,473 586,800
225 PXT
20,000,000 3,170 3,150 2,200 3,132 59,710 3,180 2,240 10 82 56 68,920 69,780 64,150 201 63,600
226 QBS
69,329,928 11,300 11,000 30,200 11,227 655,320 11,500 27,830 200 283 267 740,820 741,860 713,350 8,009 736,000
227 QCG
275,129,310 29,300 29,300 8,000 29,499 467,270 29,300 6,100 0 255 251 494,470 518,350 481,370 14,197 3,809,113
228 RAL
11,500,000 138,800 138,800 1,050 135,995 15,530 137,000 1,520 -1,800 114 99 20,580 20,120 18,100 2,466 1,575,500
229 RDP
28,286,076 16,500 15,950 5,000 16,547 15,290 16,900 1,130 400 48 55 45,470 34,580 21,420 352 474,704
230 REE
310,058,841 36,350 36,100 7,760 36,093 810,700 36,450 62,410 100 525 364 919,470 924,130 880,870 31,816 11,281,636
231 RIC
28,708,169 8,000 0 0 7,960 2,010 8,000 0 0 8 9 2,330 4,810 2,010 16 562,950
232 ROS
430,000,000 85,300 85,300 18,120 85,685 1,718,680 86,000 25,530 700 536 672 3,053,260 1,817,410 1,762,330 151,007 36,980,000
233 S4A
42,200,000 20,000 20,900 100 20,000 1,000 19,800 0 -200 7 9 7,800 6,650 1,100 22 835,560
234 SAB
641,281,186 205,000 204,500 260 205,918 35,820 206,900 160 1,900 79 134 46,880 56,260 36,240 7,462 132,681,077
235 SAM
180,235,336 11,150 11,200 394,400 11,130 1,780,300 10,950 46,270 -200 337 241 2,536,000 2,291,780 2,220,970 24,739 1,973,625
236 SAV
11,551,344 12,700 0 0 12,281 7,410 13,000 3,000 300 32 28 11,050 22,850 10,410 130 152,066
237 SBA
60,488,261 14,800 0 0 14,427 86,710 14,350 970 -450 54 35 105,090 165,590 87,680 1,265 865,138
238 SBT
253,188,268 36,200 36,000 64,100 35,815 1,813,960 35,900 27,630 -300 344 380 2,013,090 2,085,710 1,905,690 68,267 9,347,024
239 SBV
20,540,000 45,000 45,000 1,000 44,800 35,580 44,400 10 -600 89 96 40,660 41,020 36,590 1,639 911,976
240 SC5
14,984,550 28,500 28,050 580 29,185 2,330 30,000 50 1,500 28 26 4,800 49,790 2,960 85 449,505
241 SCD
8,500,000 41,700 42,000 30 42,222 2,250 42,300 10 600 21 16 4,260 4,940 2,290 96 358,604
242 SCR
227,920,620 12,550 12,550 82,160 12,521 6,553,310 12,550 407,380 0 1,068 1,063 7,410,080 7,297,970 7,042,850 88,201 2,860,413
243 SFC
11,291,459 27,950 27,500 130 27,273 220 28,300 0 350 30 13 3,650 2,610 350 10 317,945
244 SFG
47,897,333 13,100 13,100 650 13,206 30,970 13,250 9,000 150 58 48 49,120 60,280 40,620 537 634,644
245 SFI
11,368,242 32,500 0 0 32,474 1,940 33,350 3,020 850 16 38 15,070 9,230 4,960 164 344,095
246 SGT
74,001,914 11,000 11,550 7,620 11,008 51,510 10,350 1,320 -650 105 90 65,530 96,860 60,450 669 765,917
247 SHA
20,160,000 9,400 9,400 5,000 9,432 167,300 9,400 4,500 0 56 76 193,230 187,700 176,800 1,668 169,200
248 SHI
61,189,503 8,720 8,720 15,470 8,765 579,340 8,800 57,560 80 281 187 674,460 695,520 652,370 5,719 532,171
249 SHP
93,710,200 24,000 0 0 22,658 7,900 22,600 1,000 -1,400 27 10 12,610 15,000 8,900 202 2,117,851
250 SII
58,370,000 24,700 0 0 22,995 1,870 23,000 0 -1,700 5 21 2,140 2,500 1,870 43 1,342,510
251 SJD
45,999,150 24,100 0 0 24,000 21,500 24,000 1,000 -100 16 25 37,940 28,150 22,500 540 1,535,969
252 SJS
100,000,000 28,500 28,700 10 28,743 239,950 28,900 2,500 400 117 96 276,550 261,010 242,460 6,969 2,862,312
253 SKG
34,271,242 49,900 49,500 4,930 49,771 176,630 50,000 17,080 100 191 195 216,660 210,370 198,640 9,889 1,885,412
254 SMA
16,120,000 8,790 0 0 8,148 1,350 8,320 60 -470 16 9 8,870 3,370 1,410 12 134,118
255 SMC
42,005,961 20,650 20,600 100 20,589 137,790 20,700 5,000 50 116 83 156,400 156,720 142,890 2,943 610,891
256 SPM
14,000,000 16,500 0 0 15,152 330 16,200 600 -300 19 17 2,110 2,030 930 15 223,074
257 SRC
28,065,765 16,750 17,000 20,000 16,787 156,910 16,300 102,790 -450 167 121 320,800 289,040 279,700 4,649 457,459
258 SRF
24,374,916 19,500 0 0 19,531 8,960 20,000 950 500 67 48 14,320 14,840 9,910 194 649,650
259 SSC
14,992,367 62,100 0 0 61,413 1,840 62,000 100 -100 14 5 2,300 5,670 1,940 119 925,719
260 SSI
490,063,684 27,350 27,500 46,190 27,125 3,866,450 27,300 127,800 -50 1,120 818 4,353,350 4,275,350 4,040,440 109,636 12,769,539
261 ST8
25,720,902 26,300 0 0 26,912 10,330 27,000 0 700 28 17 11,230 12,650 10,330 278 694,488
262 STB
1,485,215,716 14,300 14,200 24,970 14,088 3,856,320 14,200 168,640 -100 969 712 4,238,240 4,645,990 4,049,930 57,078 21,090,764
263 STG
85,437,879 25,200 24,600 34,200 24,399 404,200 24,200 11,560 -1,000 401 270 470,630 493,550 449,960 10,983 2,067,609
264 STK
53,516,024 18,950 0 0 17,391 230 18,500 0 -450 2 10 1,730 1,410 230 4 990,051
265 STT
8,000,000 7,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,520
266 SVC
24,995,573 55,000 55,000 3,510 54,399 13,070 54,200 2,990 -800 64 59 26,020 25,970 19,570 1,066 1,353,672
267 SVI
12,832,437 39,800 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2,530 1,200 0 0 509,768
268 SVT
10,526,937 10,000 0 0 0 10 10,500 0 500 0 12 10 2,270 10 0 110,533
269 SZL
20,000,000 42,150 42,100 480 42,348 31,690 42,500 1,060 350 66 81 35,720 41,500 33,230 1,407 773,113
270 TAC
32,266,332 52,600 0 0 52,239 670 51,600 110 -1,000 29 27 1,180 4,240 780 41 1,664,943
271 TBC
63,500,000 24,500 24,100 300 24,460 1,390 26,000 10 1,500 14 11 7,810 4,500 1,700 41 1,651,000
272 TCD
32,485,000 17,800 17,650 6,800 17,746 136,140 17,800 1,330 0 78 106 165,770 176,840 144,270 2,560 578,233
273 TCH
362,994,014 19,300 19,200 36,380 19,338 1,810,810 19,450 20,890 150 285 468 2,237,020 1,927,210 1,868,080 36,121 7,060,234
274 TCL
20,943,893 29,600 0 0 29,764 6,350 29,100 3,800 -500 21 36 12,750 16,510 10,150 299 609,467
275 TCM
49,199,951 32,000 32,800 51,960 32,887 1,417,240 32,500 76,400 500 570 597 1,605,160 1,548,950 1,545,600 50,796 1,675,520
276 TCO
18,711,000 11,350 10,650 20 11,111 990 12,000 10 650 15 17 2,160 10,910 1,020 11 173,628
277 TCR
10,373,190 3,900 0 0 4,029 2,730 3,970 0 70 15 14 9,740 8,800 2,730 11 180,342
278 TCT
12,788,000 51,400 51,200 1,870 51,257 5,170 51,500 0 100 31 19 10,000 10,540 7,040 361 658,582
279 TDC
100,000,000 8,160 0 0 8,132 84,240 8,170 4,090 10 86 56 102,810 134,710 88,330 719 817,000
280 TDG
12,900,000 11,600 10,800 500 10,801 1,423,530 10,800 50 -800 4 415 1,424,080 1,574,650 1,424,080 15,380 139,320
281 TDH
70,988,381 16,050 16,000 10 16,255 694,920 16,300 13,410 250 371 357 733,610 787,470 708,340 11,515 1,350,546
282 TDW
8,500,000 23,800 0 0 0 0 0 0 0 11 6 2,150 1,270 0 0 202,300
283 THG
11,999,907 49,500 0 0 49,687 4,790 49,600 10 100 31 24 8,340 14,220 4,800 238 595,200
284 THI
48,800,000 50,200 0 0 48,157 16,820 46,700 17,560 -3,500 55 45 34,880 36,430 34,380 1,630 2,278,960
285 TIC
24,656,988 13,200 0 0 0 0 13,200 20 0 8 11 11,500 12,170 20 0 294,135
286 TIE
9,569,900 12,550 0 0 12,214 2,620 12,200 20 -350 7 7 6,340 3,740 2,640 32 116,753
287 TIP
26,003,143 16,100 0 0 15,966 16,660 16,000 5,000 -100 22 18 33,700 29,060 21,660 346 416,050
288 TIX
24,000,000 35,150 0 0 37,604 17,950 34,750 0 -400 41 0 28,210 17,950 17,950 675 834,000
289 TLG
38,312,672 133,000 138,900 10 139,189 2,220 141,000 50 8,000 27 23 2,320 3,750 2,280 317 5,402,148
290 TLH
84,645,564 12,700 12,600 2,320 12,619 428,560 12,700 35,490 0 205 218 573,080 591,010 466,370 5,888 1,024,708
291 TMP
70,000,000 28,900 0 0 0 0 0 0 0 7 1 11,700 500 0 0 2,023,000
292 TMS
34,564,342 62,000 0 0 62,393 1,170 61,900 0 -100 6 16 1,270 6,110 1,170 73 1,675,257
293 TMT
37,287,680 13,400 12,900 1,600 12,726 17,130 12,800 3,000 -600 68 56 25,580 27,960 21,730 278 452,844
294 TNA
10,104,777 44,700 0 0 44,080 7,010 44,400 510 -300 50 36 8,740 35,380 7,520 332 537,456
295 TNC
19,250,000 12,300 0 0 12,000 1,000 12,300 0 0 4 9 12,900 3,210 1,000 12 236,775
296 TNI
21,000,000 9,620 9,620 5,890 9,967 1,663,410 10,200 18,750 580 297 562 1,805,280 1,742,170 1,688,050 16,829 214,200
297 TNT
25,500,000 4,150 3,970 32,500 3,917 932,680 3,860 6,750 -290 414 356 971,930 1,116,660 971,930 3,808 98,430
298 TPC
24,430,596 8,900 0 0 8,994 10,340 9,100 60 200 17 11 11,060 41,590 10,400 93 193,547
299 TRA
41,453,673 121,300 0 0 120,281 44,080 121,000 3,010 -300 94 95 54,780 58,210 47,090 5,666 5,015,583
300 TRC
30,000,000 29,200 0 0 29,001 46,860 29,000 1,210 -200 68 67 62,950 70,020 48,070 1,394 844,625
301 TS4
16,160,646 8,180 0 0 0 10 8,200 2,500 20 12 8 3,230 17,760 2,510 21 131,623
302 TSC
147,648,084 3,540 3,550 670 3,535 353,840 3,600 501,880 60 115 86 1,098,490 1,040,480 856,390 3,059 360,834
303 TTF
140,093,940 8,750 0 0 8,724 172,860 8,800 47,060 50 109 103 287,060 224,730 219,920 1,922 880,586
304 TV1
26,691,319 21,700 0 0 20,642 28,680 20,600 4,960 -1,100 44 41 36,580 39,310 33,640 694 549,841
305 TVS
53,429,506 10,500 0 0 10,427 2,110 10,600 7,000 100 11 19 11,510 22,660 9,110 96 505,634
306 TYA
6,134,773 10,250 0 0 10,345 580 10,300 500 50 31 36 2,170 20,180 1,080 11 316,017
307 UDC
35,000,000 3,690 0 0 3,718 52,980 3,740 4,090 50 23 33 67,410 80,270 57,070 212 129,800
308 UIC
8,000,000 32,950 0 0 32,796 11,160 33,000 100 50 34 36 13,470 15,770 11,260 369 264,000
309 VAF
37,665,348 14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3,720 0 0 527,317
310 VCB
3,597,768,575 38,100 38,050 17,360 37,928 1,786,480 38,100 76,730 0 865 618 1,918,360 1,965,320 1,880,570 71,342 137,075,321
311 VCF
26,579,135 180,000 180,000 20 178,378 370 180,000 0 0 5 7 750 600 390 70 4,784,244
312 VFG
18,285,436 52,900 0 0 52,381 4,620 52,900 0 0 27 30 5,000 6,750 4,620 242 1,221,808
313 VHC
92,403,943 58,400 58,800 2,000 59,200 119,680 58,500 3,600 100 131 139 126,990 128,390 125,280 7,414 5,405,631
314 VHG
150,000,000 2,390 2,350 390,250 2,359 2,211,990 2,380 18,570 -10 533 327 2,745,470 2,686,530 2,620,810 6,178 178,500
315 VIC
2,637,707,954 42,100 41,800 5,010 41,940 439,910 42,050 7,170 -50 291 203 474,450 454,640 452,090 18,961 106,335,386
316 VID
25,522,767 7,900 0 0 7,860 6,870 7,800 1,550 -100 18 23 22,290 15,560 8,420 66 199,078
317 VIP
68,470,941 7,650 7,560 10 7,598 126,220 7,650 1,240 0 90 65 130,470 171,700 127,470 969 523,818
318 VIS
49,220,262 24,800 24,750 1,200 24,695 36,080 24,700 700 -100 29 64 43,080 77,460 37,980 938 1,215,740
319 VJC
322,388,060 124,000 124,300 22,000 124,938 345,410 126,000 5,540 2,000 278 319 382,520 381,220 372,950 46,588 40,620,896
320 VMD
11,940,268 28,500 0 0 27,744 9,840 27,700 0 -800 14 8 10,040 40,040 9,840 273 233,795
321 VNE
90,432,953 10,050 10,200 60 10,600 870,150 10,650 19,500 600 259 230 944,970 1,203,960 889,710 9,432 946,089
322 VNG
75,205,000 12,450 13,000 7,270 13,184 253,570 13,300 400 850 116 147 284,770 261,240 261,240 3,443 1,000,227
323 VNL
9,000,000 20,700 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,950 220 0 0 186,300
324 VNM
1,451,453,429 152,900 152,900 1,100 152,905 300,670 153,000 43,150 100 402 341 359,000 354,100 344,920 52,744 220,650,836
325 VNS
67,859,192 23,200 23,700 300 22,773 35,920 22,600 5,000 -600 55 74 46,270 53,800 41,220 938 1,533,623
326 VOS
140,000,000 2,370 2,210 10 2,210 9,050 2,210 100 -160 4 173 9,160 1,926,680 9,160 20 309,400
327 VPH
52,983,084 13,000 13,100 3,530 12,938 335,900 12,700 12,800 -300 210 172 362,370 363,470 352,230 4,555 663,244
328 VPK
8,000,000 8,100 8,580 1,620 8,579 15,270 8,580 1,630 480 34 24 19,950 18,980 18,520 159 68,640
329 VPS
24,460,792 19,900 0 0 0 0 0 0 0 4 10 530 430 0 0 486,770
330 VRC
14,504,762 31,800 0 0 33,529 330,550 33,800 22,580 2,000 221 210 367,830 419,820 353,130 11,846 480,337
331 VSC
45,557,142 64,300 64,200 1,590 63,785 102,250 64,400 17,000 100 172 131 126,170 130,700 120,840 7,719 2,923,215
332 VSH
206,241,246 16,900 0 0 16,786 2,800 16,900 0 0 22 23 8,160 13,540 2,800 47 3,485,477
333 VSI
13,200,000 15,100 0 0 15,686 510 15,500 10 400 8 8 5,660 5,890 520 8 204,600
334 VTB
11,982,050 17,300 17,500 10 15,888 2,140 17,600 1,600 300 12 22 14,760 10,340 3,750 66 190,160
335 VTO
79,866,666 7,360 7,500 5,570 7,377 29,960 7,340 15,000 -20 76 67 89,780 58,400 50,530 374 578,881
Đơn vị tính: Khối lượng (cổ phiếu) ; Giá trị (triệu đồng) ; Vốn hoá TT (triệu đồng) ,(*)Giá :Giá bình quân đợt 2; (+/-)% : Chênh lệch so với phiên trước
AAA - An Phat Plastic & Green Environment JSCAAM - Mekong Fisheries Joint Stock CompanyABT - Bentre Aquaproduct Import And Export JSCACC - Becamex Asphalt & Concrete JSCACL - Cuu Long Fish Joint Stock CompanyADS - DamSan Joint Stock Company AGF - Angiang Fisheries Import Export JSCAGM - An Giang Import - Export CompanyAGR - AgriBank Securities Joint-Stock CorporationAMD - AMD Group Mining And Investment Joint Stock CompanyANV - Nam Viet CorporationAPC - An Phu Irradiation Joint Stock CompanyAPG - An Phat Securities Joint Stock CompanyASM - Sao Mai Group CorporationASP - An Pha Petrol Joint Stock CompanyATG - An Truong An Joint Stock CompanyBBC - Bibica CorporationBCE - Binh Duong ConStruction & Civil Engineering JSCBCG - Bamboo Capital Joint Stock CompanyBCI - Binh Chanh Construction Investment Shareholding CompanyBFC - Binh Dien Fertilizer Joint Stock CompanyBGM - Bac Giang Exploitable Mineral Joint Stock CompanyBHN - Hanoi Beer Alcohol And Beverage Joint Stock CorporationBHS - Bien Hoa Sugar Joint Stock CompanyBIC - BIDV Insurance CorporationBID - JSC Bank For Investment And Development Of VietnamBMC - Binh Dinh Minerals Joint Stock CompanyBMI - Bao Minh Insurance CorporationBMP - Binh Minh Plastic Joint-Stock CompanyBRC - Ben Thanh Rubber Joint Stock CompanyBSI - Bank for Invesment & Development of Vietnam Securities CompanyBTP - BaRia Thermal Power Joint Stock CompanyBTT - Ben Thanh Trading & Service Joint Stock CompanyBVH - Bao Viet HoldingsC32 - Construction Investment Corporation 3-2C47 - Construction Joint Stock Company 47CAV - Vietnam Electric Cable CorporationCCI - Cu Chi Commercial & Industrial Developing Investment JSCCCL - Cuu Long Petro Urban Development & Investment CorporationCDC - Chuong Duong Joint Stock CompanyCDO - Consultancy Design & Urban Development JSCCEE - CII Engineering and Construction JSCCHP - Central Hydropower Joint Stock CompanyCIG - COMA 18 Joint Stock CompanyCII - Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSCCLC - Cat Loi Joint Stock CompanyCLG - Cotec Invesment & Land-House Development JSCCLL - Cat Lai Port Joint Stock CompanyCLW - Cholon Water Supply Joint Stock CompanyCMG - CMC CorporationCMT - Information & Networking Technology JSCCMV - Ca Mau Trading Joint Stock CompanyCMX - Ca Mau Frozen Seafood Processing Import Export CorporationCNG - CNG Viet Nam Joint Stock CompanyCOM - Materials - Petroleum Joint Stock CompanyCSM - The Southern Rubber Industry JSCCSV - South Basic Chemicals JSCCTD - Coteccons Construction Joint Stock CompanyCTF - City Auto CorporationCTG - Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and TradeCTI - Cuong Thuan IDICO Development Investment CoporationCTS - Viet Nam Bank For Industry & Trade Securities JSCD2D - Industrial Urban Development JSC No. 2DAG - Dong A Plastic Joint Stock CompanyDAH - Dong A Hotel Group JSCDAT - Travel Investment And Seafood Development CorporationDCL - Benovas Pharmaceutical CompanyDCM - Petro Viet Nam Ca Mau Fertilizer JSCDGW - DIGIWORLD CORPORATIONDHA - Hoa An Joint Stock CompanyDHC - Dong Hai Joint Stock Company of BentreDHG - DHG Pharmaceutical Joint Stock CompanyDHM - Duong Hieu Trading and Mining JSCDIC - DIC Investment & Trading Joint Stock CompanyDIG - Development Investment Construction JSCDLG - Duc Long Gia Lai Group Joitn Stock CompanyDMC - Domesco Medical Import Export Joint Stock CorporationDPM - Petrovietnam Fertilizer & Chemicals CorporationDPR - Dong Phu Rubber Joint Stock CompanyDQC - Dien Quang Joint Stock CompanyDRC - Danang Rubber Joint Stock CompanyDRH - Dream House Investment CorporationDRL - Hydro Power Joint Stock Company – Power No.3DSN - Dam Sen Water Park CorporationDTA - De Tam Joint Stock CompanyDTL - Dai Thien Loc CorporationDTT - Do Thanh Technology CorporationDVP - Dinh Vu Port Investment and Development JSCDXG - Dat Xanh Real Estate Service & Construction CorporationDXV - Da Nang Construction Building Materials & Cement JSCE1VFVN30 - VFMVN30 ETFEIB - Vietnam Commercial Joint Stock Export Import BankELC - Electronics Communications Technology Investment Development CorporationEMC - Thu Duc Electro Mechanical Joint Stock CompanyEVE - Everpia JSCEVG - Everland Invesment Joint Stock CompanyFCM - Fecon Mining Joint Stock CompanyFCN - FECON CORPORATIONFDC - Foreign Trade Development & Investment Corporation of HCMCFIT - F.I.T Group Joint Stock CompanyFLC - FLC Group JSCFMC - Sao Ta Foods Joint Stock Company FPT - FPT CorporationFTM - Duc Quan Investment and Development Joint Stock CompanyFTS - FPT Securities Joint Stock CompanyFUCTVGF1 - TVAM Growth FundFUCVREIT - Techcom Vietnam REIT FundGAS - PetroVietnam Gas Joint Stock CorporationGDT - Duc Thanh Wood Processing JSCGIL - Binh Thanh Import - Export Production & Trade JSCGMC - Saigon Garmex Manufacturing Trade Joint Stock CompanyGMD - Gemadept CorporationGSP - International Gas Product Shipping Joint Stock CompanyGTA - Thuan An Wood Processing Joint Stock CompanyGTN - GTNFoods JSCHAG - HAGL Joint Stock CompanyHAH - Hai An Transport & Stevedoring JSCHAI - HAI Agrochem Joint Stock CompanyHAP - Hapaco CorporationHAR - An Duong Thao Dien JSCHAS - Hacisco Joint Stock CompanyHAX - Hang Xanh Motors Service Joint Stock Company HBC - Hoa Binh Construction Group Joint Stock CompanyHCD - HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company HCM - Ho Chi Minh City Securities CorporationHDC - Ba Ria - Vung Tau House Development JSCHDG - Ha Do Group Joint Stock CompanyHHS - Hoang Huy Investment Services Joint Stock CompanyHID - Ha Long Investment & Consulting JSCHII - An Phat - Yen Bai Mineral and Plastic JSCHLG - Hoang Long GroupHMC - VNSTEEL - HOCHIMINH CITY METAL CORPORATIONHNG - HOANG ANH GIA LAI AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANYHOT - Hoi An Torurist Service Joint Stock CompanyHPG - Hoa Phat Group Joint Stock CompanyHQC - Hoang Quan Consulting-Trading-Service Real Estate CorporationHRC - Hoa Binh Rubber Joint Stock CompanyHSG - Hoa Sen GroupHT1 - Ha Tien 1 Cement Joint Stock CompanyHTI - IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock CompanyHTL - Truong Long Auto & Technology Joint Stock CompanyHTV - Ha Tien Transport Joint Stock Company HU1 - HUD1 Investment & Construction Joint Stock CompanyHU3 - HUD3 Investment and Construction Joint Stock CompanyHVG - Hung Vuong Joint Stock CorporationHVX - Vicem Hai Van Cement Joint Stock CompanyICF - Investment Commerce Fisheries CorporationIDI - I.D.I International Development & Investment CorporationIJC - Becamex Infrastructure Development JSCIMP - Imexpharm CorporationITA - Tan Tao Investment Industrial JSCITC - Investment and Trading Of Real Estate JSCITD - Innovative Technology Development CorporationJVC - Japan Vietnam Medical Instrument Joint Stock CompanyKAC - Khang An Investment Real Estate Joint Stock CompanyKBC - Kinh Bac City Development Share Holding CorporationKDC - KIDO GroupKDH - Khang Dien Investment & Trading House JSCKHA - Khanh Hoi Investment and Services CorporationKHP - Khanh Hoa Power Joint Stock CompanyKMR - Mirae Joint Stock CompanyKPF - Hoang Minh Finance Investment Joint Stock CompanyKSA - Binh Thuan Mineral Industry Joint Stock CompanyKSB - Binh Duong Mineral & Construction Joint Stock CompanyKSH - KSH Invesment & Development JSCL10 - Lilama 10 Joint Stock CompanyLAF - Long An Food Processing Export Joint Stock CompanyLBM - Lam Dong Minerals & Building Materiasl Joint Stock CompanyLCG - Licogi 16 Joint Stock CompanyLCM - Lao Cai Mineral Exploitation & Processing JSCLDG - LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANYLEC - Central Power Real Estate Joint Stock CompanyLGC - CII Bridges & Roads Investment JSCLGL - Long Giang Investment & Urban Development JSCLHG - Long Hau CorporationLIX - Lix Detergent Joint Stock CompanyLM8 - Lilama 18 Joint Stock CompanyLSS - Lam Son Sugar Joint Stock CorporationMBB - Military Commercial Joint Stock BankMCG - Vietnam Mechanization Electrification & Construction JSCMCP - My Chau Printing & Packaging Holdings CompanyMDG - Mien Dong Joint Stock CompanyMHC - MHC Joint Stock CompanyMSN - Masan Group CorporationMWG - Mobile World Investment CorporationNAF - Nafoods Group Joint Stock CompanyNAV - Nam Viet Joint Stock CompanyNBB - NBB Investment CorporationNCT - Noi Bai Cargo Terminal Service Joint Stock CompanyNKG - Nam Kim Steel Joint Stock CompanyNLG - Nam Long Investment Corporation NNC - Nui Nho Stone JSCNSC - National Seed Joint Stock CompanyNT2 - PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSCNTL - Tu Liem Urban Development Joint-Stock CompanyNVL - NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION NVT - Ninh Van Bay Travel Real Estate JSCOGC - Ocean Group Joint Stock CompanyOPC - OPC Pharmaceutical Joint Stock CompanyPAC - Dry Cell And Storage Battery Joint Stock CompanyPAN - The Pan Group Joint Stock CompanyPC1 - Power Construction JSC No.1PDN - Dong Nai Port JSCPDR - Phat Dat Real Estate Development Joint Stock CompanyPET - Petrovietnam General Services JS CorporationPGC - Petrolimex Gas Corporation - JSCPGD - PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution JSCPGI - Petrolimex Insurance CorporationPHR - Phuoc Hoa Rubber Joint Stock CompanyPIT - Petrolimex International Trading Joint Stock CompanyPJT - Petrolimex Joint Stock Tanker CompanyPLX - Viet Nam National Petroleum GroupPNC - Phuong Nam Cultural Joint Stock CorporationPNJ - Phu Nhuan Jewelry Joint Stock CompanyPOM - Pomina Steel CorporationPPC - Pha Lai Thermal Power Joint Stock CompanyPPI - Pacific Infrastructure Project Development & Investment CorporationPTB - Phu Tai CorporationPTC - Post & Telecommunications Investment And Construction JSCPTL - PVC Petro Capital & Infrastructure Investment., JSCPVD - PetroVietnam Drilling & Well Services CorporationPVT - Petrovietnam Transportation CorporationPXI - Petroleum Industrial & Civil Construction JSCPXS - Petroleum Equipment Assembly & Metal Structure .,JSCPXT - Petroleum Pipeline and Tank Construction Joint Stock CompanyQBS - Quang Binh Import & Export JSCQCG - Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock CompanyRAL - Rangdong Light Source And Vacuum Flask JSCRDP - Rang Dong Plastic JSCREE - Refrigeration Electrical Engineering CorporationRIC - The Royal International CorporationROS - FLC FAROS CONSTRUCTION CORPORATIONS4A - Se San 4A Hydro Power JSCSAB - Saigon Beer - Alcohol - Beverage CorporationSAM - Sacom Development & Investment CorporationSAV - Savimex CorporationSBA - Song Ba Joint Stock CompanySBT - Thanh Thanh Cong Tay Ninh JSCSBV - Siam Brothers Vietnam JSCSC5 - Construction Joint Stock Copany No 5SCD - Chuong Duong Beverages Joint Stock CompanySCR - Sai Gon Thuong Tin Real Estate JSCSFC - SaiGon Fuel Joint Stock CompanySFG - The Southern Fretilizee JSCSFI - Sea & Air Freight InternationalSGT - Sai Gon Telecommunication & Technologies CorporationSHA - Son Ha Sai Gon Joint Stock CompanySHI - Son Ha International JSCSHP - Southern Hydropower JSCSII - Sai Gon Water Infrastructure CorporationSJD - Can Don Hydro Power Joint Stock CompanySJF - Sunstar Investment Joint Stock CompanySJS - Song Da Urban & Industrial Zone Investment & Development JSCSKG - Superdong Fast Ferry Kieng Giang JSCSMA - Sai Gon Machinery Spare Parts JSCSMC - SMC Investment Trading Joint Stock CompanySPM - SPM Joint Stock CompanySRC - Sao Vang Rubber Joint Stock CompanySRF - Seaprodex Refrigeration Industry CorporationSSC - Southern Seed CorporationSSI - Sai Gon Securities IncorporationST8 - Sieu Thanh Joint Stock CorporationSTB - Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock BankSTG - South Logistics Joint Stock CompanySTK - Century Synthetic Fiber CorporationSTT - Saigontourist Transport CorporationSVC - Saigon General Service CorporationSVI - Bien Hoa Packaging CompanySVT - Sai Gon Vien DongTechnology ,. JSCSZL - Sonadezi Long ThanhTAC - Tuong An Vegetable Oil Joint Stock CompanyTBC - Thac Ba Hydropower Joint Stock CompanyTCD - Transport & Industry Development Investment JSCTCH - Hoang Huy Investment Financial Services JSCTCL - Tan Cang Logistics & Stevedoring Joint Stock CompanyTCM - Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSCTCO - Duyen Hai Multi Modal Transport JSCTCR - Taicera Enterprise CompanyTCT - Tay Ninh Cable Car Tour CompanyTDC - Binh Duong Trade And Development JSCTDG - ThaiDuong Petrol Joint Sotck CompanyTDH - Thu Duc Housing Development CorporationTDW - Thu Duc Water Supply Joint Stock CompanyTHG - Tien Giang Investment And Construction JSCTHI - Electronical Equipment Joint Stock CompanyTIC - Tay Nguyen Electricity Investment JSCTIE - Telecommunication Industry Electronics JSCTIP - Tin Nghia Industrial Park Development Joint Stock CompanyTIX - Tan Binh Import Export Joint Stock CorporationTLG - Thien Long Group CorporationTLH - Tien Len Steel Group Joint Stock CompanyTMP - Thac Mo Hydro Power Joint Stock CompanyTMS - Transimex CorporationTMT - TMT Motors CorporationTNA - Thien Nam Trading Import Export JSCTNC - Thong Nhat Rubber Joint Stock CompanyTNI - Thanh Nam Group Joint Stock CompanyTNT - Tai Nguyen CorporationTPC - Tan Dai Hung Plastic Joint Stock CompanyTRA - Traphaco Joint Stock CompanyTRC - Tay Ninh Rubber Joint Stock Company TS4 - Seafood Joint Stock Company No4TSC - Techno - Agricultural Supplying Joint Stock CompanyTTF - Truong Thanh Furniture CorporationTV1 - Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1TVS - Thien Viet Securities Joint Stock CompanyTYA - Taya (Vietnam) Electric Wire And Cable JSCUDC - Urban Development & Construction CorporationUIC - Idico Urban & House Development JSCVAF - Van Dien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer JSCVCB - Bank for Foreign Trade of VietnamVCF - Vinacafé Bienhoa Joint Stock CompanyVFG - Viet Nam Fumigation Joint Stock CompanyVHC - Vinh Hoan CorporationVHG - Quang Nam Rubber Investment JSCVIC - Vingroup Joint Stock CompanyVID - Vien Dong Investment Development Trading CorporationVIP - Vietnam Petroleum Transport Joint Stock CompanyVIS - Vietnam – Italy Steel Joint Stock CompanyVJC - Vietjet Aviation Joint Stock CompanyVMD - Vimedimmex Medi - Pharma Joint Stock CompanyVNE - Vietnam Electricity Construction Joint Stock CorporationVNG - Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock CompanyVNL - Vinalink Logistics Joint Stock CompanyVNM - Viet Nam Dairy Products Joint Stock CompanyVNS - VietNam Sun CopporationVOS - Viet Nam Ocean Shipping Joint Stock CompanyVPH - Van Phat Hung CorporationVPK - Vegetable Oil Packing Joint Stock Company VPS - Vietnam Pesticide Joint Stock CompanyVRC - VRC Real Estate and Investment JSC VSC - Vietnam Container Shipping Joint Stock CorporationVSH - Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock CompanyVSI - Water Supply Sewwerage Contruction & Invesment,. JSCVTB - Viettronics Tan Binh Joint Stock CompanyVTO - Viet Nam Tanker Joint Stock CompanyACB - Asia Commercial BankACM - A Cuong Mineral Group JSCADC - Art Design And Communication JSCALT - Alta CompanyALV - Vinas A Luoi Joint Stock CompanyAMC - Asia Mineral Joint Stock CompanyAME - Alphanam E&C Joint Stock CompanyAMV - American Vietnamese Biotech JSC API - Asia - Pacific Investment Joint Stock Company APP - Additives And Petroleum Products Joint Stock CompanyAPS - Asia - Pacific Securities Joint Stock Company ARM - General Aviation Import Export JSCASA - WMT Sana Joint Venture JSCATS - Atesco Industrial Cartering Joint Stock CompanyB82 - Joint Stock Company No 482BAX - Thong Nhat Joint Stock CompanyBBS - VICEM Packaging But Son JSCBCC - Bim Son Cement JSCBDB - Binh Dinh Book & Equipment Joint Stock CompanyBED - Danang Books & School Equipment JSCBHT - Bach Dang TMC Construction Investment JSCBII - Bao Thu Industrial Development and Investment JSCBKC - Bac Kan Mineral Joint Stock CorporationBLF - Bac Lieu Fisheries Joint Stock CompanyBPC - Vicem Packaging Bim Son JSCBSC - Ben Thanh Service Joint Stock CompanyBST - Binh Thuan Book And Equiptment JSCBTS - Vicem But Son Cement JSCBVS - Baoviet Securities CompanyBXH - Hai Phong Cement Packing JSCC69 - 1369 Construction Joint Stock CompanyC92 - Construction & Investment JSC No 492CAN - Ha Long Canned Food Joint Stock CorporationCAP - Yen Bai Joint Stock Forest Agricultural Products And Foodstuff CompanyCCM - Can Tho Mineral & Cement Joint Stock CompanyCDN - Danang Port Joint Stock CompanyCEO - C.E.O Group Joint Stock CompanyCJC - Central Area Electrical Mechanical JSCCKV - COKYVINA JSCCLH - VVMI La Hien Cement Joint Stock CompanyCLM - Vinacomin - Coal Import Export Joint Stock CompanyCMC - CMC Investment Joint Stock CompanyCMI - CMISTONE Viet Nam Joint Stock CompanyCMS - Viet Nam Construction and Manpower JSCCPC - Can Tho Pesticides JSCCSC - Thanh Nam Contruction and Investment JSCCT6 - Construction Joint Stock Company No6CTA - Vinavico Joint Stock CompanyCTB - Hai Duong Pump Manufacturing JSCCTC - CTC Gia Lai Joint Stock CompanyCTP - Thuong Phu Coffee Joint Stock CompanyCTT - Vinacomin - Machinery Joint Stock CompanyCTX - Vietnam Investment Construction and Trading JSCCVN - Vinam Joint Stock CompanyCVT - CMC Joint Stock CompanyCX8 - Constrexim No 8 Investment and Construction JSCD11 - Real Estate 11 Joint Stock CompanyDAD - Da Nang Education Developmet & Investment JSCDAE - Educational Book JSC In Da Nang CityDBC - Dabaco GroupDBT - Ben Tre Pharmaceutical JSCDC2 - Development Investment Construction Number 2 JSCDC4 - DIC No.4 Joint Stock CompanyDCS - Dai Chau Group Joint Stock CompanyDGC - Duc Giang Chemical & Detergent Powder JSCDGL - Duc Giang - Lao Cai Chemicals JSCDHP - Hai Phong Electromechanical JSCDHT - Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock CompanyDID - DIC - Dong Tien Joint - Stock CompanyDIH - Development Investment Construction Hoi An JSCDL1 - Duclong Gialai Investment & Development of Public Project Service JSCDLR - Dalat Real Estate Joint Stock CompanyDNC - Hai Phong Electricity Water Machine Assembly JSCDNM - Danameco Medical Joint Stock CorporationDNP - Dongnai Plastic Joint – Stock CompanyDNY - DANA - Y Steel Joint Stock CompanyDP3 - Central Phamaceutical Joint Stock Company No3DPC - Da Nang Plastic Joint Stock CompanyDPS - Soc Son Development Investment Joint Stock CompanyDST - Nam Dinh Educational Book And Equipment JSC DXP - Doan Xa Port Joint Stock CompanyDZM - Dzĩ An Manufacturing Public Limited CompanyE1SSHN30 - SSIAM HNX30 ETFEBS - Educational Book JSC In Hanoi CityECI - Education Cartography And Illustration JSCEID - Hanoi Education Development & Investment JSCFDT - FiditourJoint Stock CompanyFID - Vietnam Enterprise Investment And Development JSCG20 - GHome Textile Investment JSCGKM - Khang Minh Brick Joint Stock CompanyGLT - Global Electrical Technology CorporationGMX - My Xuan Brick Tile Pottery And Construction JSCHAD - Ha Noi - Hai Duong Beer JSCHAT - Ha Noi Beer Trading Joint Stock CompanyHBE - Ha Tinh Book And Equipment Education JSCHBS - Hoa Binh Securities JSCHCC - Intimex - Hoa Cam Concrete JSCHCT - Hai Phong Cement Transport & Trading JSCHDA - Dong A Paint Joint Stock CompanyHEV - Higher Education And Vocational Book JSC HGM - Ha Giang Mineral and Mechinics Joint Stock CompanyHHC - Haiha Confectionery JSCHHG - Hoang Ha Joint Stock CompanyHJS - Nam Mu Hydropower Joint Stock CompanyHKB - Ha Noi – Kinh Bac Agriculture and Food JSCHKT - Hiep Khanh Tea Joint Stock CompanyHLC - Vinacomin - Ha Lam Coal JSCHLD - Hudland Real Estate Investmnet and Development JSCHLY - Viglacera Ha Long I Joint Stock CompanyHMH - Hai Minh CorporationHNM - Hanoimilk Joint Stock CompanyHOM - Vicem Hoang Mai Cement JSCHPM - Hoang Phuc Mineral Trading and Contruction JSCHST - Hung Yen Books & School Equipment JSCHTC - HocMon Trade Joint Stock CompanyHTP - Hoaphat Textbook Printing JSC HUT - Tasco Joint Stock CompanyHVA - Hưng Việt Green Agriculture JSCHVT - Viet Tri Chemical Joint Stock CompanyICG - Song Hong Construction Joint Stock CompanyIDJ - IDJ Vietnam Investment JSCIDV - Vinh Phuc Infrastructure Development JSCINC - IDICO Investment Consultancy JSCINN - Agriculture Printing & Packing Joint Stock CompanyITQ - Thien Quang Group JSCIVS - Vietnam Investment Securities CompanyKDM - Long Thanh Construction and Trading Joint Stock CompanyKHB - Hoa Binh Minerals Joint Stock CompanyKHL - Hung Long Mineral and Building Material JSCKKC - Produce & Trading Metal Joint Stock CompanyKLF - KLF Joint Venture Investment International JSCKMT - Central Viet Nam Metal CorporationKSD - DNA Investment JSCKSK - Mineral Ferrous Metallergy JSCKSQ - KSQ INVESTMENT JSCKST - Kasati Joint Stock CompanyKTS - Kon Tum Sugar Joint Stock CompanyKTT - Thien Truong Electric CompanyKVC - Kim Vi Inox Import Export Prodution Joint Stock CompanyL14 - Licogi 14 JSCL18 - Investment And Construction JSC No.18 L35 - Lilama Erection Mechanical Joint Stock CompanyL43 - Lilama 45.3 Joint Stock CompanyL44 - Lilama 45.4 JSCL61 - Lilama 69.1 Joint Stock company L62 - Lilama 69 - 2 Joint Stock CompanyLAS - Lam Thao Fertilizers And Chemicals JSCLBE - Long An School Book & Equipment JSCLCD - Erection - Electromechanics Testing Joint Stock CompanyLCS - Licogi 166 JSCLDP - Lam Dong Pharmaceutical JSCLHC - Lam Dong Investment & Hydraulic Construction JSCLIG - Licogi 13 JSCLM7 - Lilama 7 Joint Stock CompanyLO5 - Lilama5 Joint Stock CompanyLTC - Low Current - Telecom Joint Stock CompanyLUT - Luong Tai Invesment & Construction Joint Stock CorporationMAC - Maritime Supply & Techlonogy Service JSCMAS - Danang Airports Services Joint Stock CompanyMBG - Vietnam Tranding and Construction Development Investment Joint Stoct CompanyMBS - MB Securities Joint Stock CompanyMCC - High Grade Brick Tile CorporationMCF - Mechanics Contruction & Foodstuff JSCMCO - Investment and Construction BDC Viet Nam JSCMDC - Vinacomin - Mong Duong Coal JSCMEC - Song Da Mechanical - Asembling Joint Stock CompanyMHL - Minh Huu Lien Joint Stock CompanyMIM - Mineral & Mechanical Joint Stock CompanyMKV - Cai Lay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock CompanyMLS - Mitraco Livestock Joint Stock CompanyMNC - Mai Linh Central JSCMPT - Phu Thanh Garment Jpint Stock CompanyMSC - Phu Nhuan Service Joint Stock CompanyMST - 1.1.6.8 Contruction Joint Stock CompanyNAG - Nagakawa Viet Nam Joint Stock CompanyNBC - Vinacomin - Nui Beo Coal JSCNBP - Ninh Binh Thermal Power JSCNDF - Nam Dinh Export Foodstuff & Agricultural Products Processing JSCNDN - Danang Housing Investment Development JSCNDX - Da Nang Housing Development JSCNET - NET Detergent Joint Stock CompanyNFC - Ninh Binh Phosphate Fertilizer Joint Stock CompanyNGC - Ngo Quyen Export Seafood Processing JSCNHA - Ha Noi South Housing & Urban Development CorporationNHC - Nhi Hiep Brick-Tile JSCNHP - NHP Production Import - Export JSCNPS - Phu Thinh - Nha Be Garment Joint Stock CommpanyNST - Ngan Son Joint Stock CompanyNTP - Tien Phong Plastic Joint Stock Company