TR1: Đỗ Thị Bích Thủy - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 700,000 CP

date
08/04/2021 11:37

TR1: Đỗ Thị Bích Thủy - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 700,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Bích Thủy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TR1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 335,392 CP (tỷ lệ 7.3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/04/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/05/2021.

HNX