Chứng quyền CVPB2102: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

date
17/05/2021 17:33

Chứng quyền CVPB2102: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB04MBS20CE (mã CK: CVPB2102) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210517_20210517 - CVPB2102 - QD huy niem yet CW.pdf

HOSE