TV4: Lê Cao Quyền - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

date
08/06/2021 21:15

TV4: Lê Cao Quyền - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Cao Quyền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TV4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,204 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/06/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/07/2021.

HNX